RMBGySz*

2019. június 9., vasárnap

DÉLELŐTT | 

A Szentlélek nem részegít, hanem üdvözít

Igehely: ApCsel 2:1-21; Kulcsige: 2:16-17a „hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra.”

A Szentháromság harmadik személye kilép az „ismeretlenségből”, hogy Krisztus mindenkori egyházát betöltse, éltesse és elkészítse. A Szentlélek, mint hitelesítő pecsét, garantálja a hívők üdvösségét, (Ef 4:30) hisz ő üdvözít s nem részegít! Ezért ajánlja az apostol, hogy „ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel...”. (Ef 5:18) Itt-ott hallani lehet, hogy valaki „megrészegedett Szellemben.” Én viszont azt olvasom a Bibliámban, hogy legyek józan és éber! Bár sok pogány vallásban a borral való megmámorosodást az ihletettség eszközének tekintették, Pál mégsem hasonlatnak, hanem inkább ellentétnek szánta ezt az illusztrációt. Orvosi szempontból az alkohol bódító hatással van az emberre, a Szent Szellem viszont serkentőleg hat. A szeszes ital lelassítja az agysejtek működését, ezért nehéz az egyensúlyt megtartani, folyékonyan beszélni, vagy időben reagálni. A Lélek viszont józanit, tisztít, és (új) embert farag belőlünk. A részegség léhává, vaddá, kicsapongóvá tesz, szemben a Szentlélekkel, aki Krisztushoz tesz hasonlóvá.

A pünkösdi jelenségben egyszerre van jelen a természetes és a természetfeletti. Emberi és isteni elemek „hozzák létre” együtt azt, ami itt látható. „Mindnyájan együtt voltak”, (2:1) erre kérte korábban Jézus őket. „Valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádkozásban”, (1:14) és várták az Atya ígéretét. (1:4) Azok a tanítványok, akik korábban elszaladtak és bezárkóztak, most bátran szólni kezdenek. Ezek az emberi elemek, amelyek jelen vannak a pünkösdi eseményben. De ott van a természetfeletti is, hiszen az égből támadt zúgás, (2:2) a látható lángnyelvek, (2:3) és az idegen nyelveken való beszéd egyértelműen erre mutatnak.

Boros Róbert

Imaáhítat: 

Adjunk hálát a Szentlélek által megismert igazságért! – 1Jn 2:20-22

Bibliaóra: 

Ha Isten Lelke lakik bennetek – Róm 8:9-17 (Róm 8:9)

DÉLUTÁN | 

A Szentlélek, mint ajándék

Igehely: ApCsel 2:37-41

A Szentlélek Isten ajándéka pontosan úgy, mint az üdvösség. (Ef 2:8) Egyikért sem lehet megdolgozni és egyiket sem adják érdem alapján. Ha fáradni kellene érte, akkor már díjról, vagy fizetségről beszélnénk. Ezzel szemben az Ige világosan fogalmaz: a Szentlélek ajándék. Lássuk, mi játszik azonban közre ebben?

1. Pünkösdkor az emberek meghallgatták Péter prédikációját. (37. v.) Ő, társaival együtt Isten megváltási tervét mondta el, ami a Messiásról, aki Jézus Krisztus, az emberi gonoszságról, a megtérés szükségességéről és a felajánlott bűnbocsánatról szól. (38. v.) Legyen a mai üzenetünk is hű az evangéliumhoz. Készüljünk és semmit se hallgassunk el abból, amit ránk bízott az Úr.

2. Péter azt is tudta, hogy a megtérés Isten hívásától függ. (39. v.) Azok térnek meg, akiket az Isten vonz. Jézus azt mondta: „Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya”. (Jn 6:44) Ne ijesszen meg azonban bennünket ez az isteni titok, se ne tántorítson el az igehirdetés szolgálatától. A mindenkori prédikátor és bizonyságtevő felelőssége, hogy személyválogatás nélkül szólja az örömhírt. Légy bátor, mint Péter, mert Isten ma is munkálkodik. Menj ma úgy a szószékhez, mint aki hiszed, hogy Isten használni akar.

3. Az üzenetet nem csak hallani kellett, hanem befogadni is. (41.v.) A befogadás hitre jutást jelent, ami egyben megtérést is feltételez. Hiszen ekkor becsukjuk szívünket a bűn számára és megnyitjuk az ajtót a Szentléleknek. Sose nyugtassuk meg magunkat és hallgatóinkat, hogy legyünk csupán jó igehallgatók, hanem törekedjünk az Ige befogadására és cselekvésére. (Jak 1:22)

4. Végül, az apostol azt mondta, hogy a szívben történő belső átalakulásnak szüksége van egy látható kifejeződésnek, ami a vízkeresztség. (38.v.) Ez azonban nem a szenny lemosásáért történik, még csak ceremoniális szerepe sincs, mint az Ószövetségben, hanem a Jézus Krisztus nevében nyert bűnbocsánat révén kapott tiszta lelkiismeretet garantálja. (1Pt 3: 21) Bemerítkezésünkkel megtisztított életünkről teszünk vallást. Ne lepődjünk meg azon, hogy Pünkösd után, az Újszövetségben nincsenek meg nem keresztelt keresztyének többé.

Boros Róbert

2019.06.09.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.