RMBGySz*

A Kornya-év zárás Diószegen

2017. október 15-én, vasárnap délután került sor a centenáriumi megemlékezések sorozatának ünnepélyes lezárására Bihardiószegen. Míg a résztvevők serege helyet foglalt a padokban, a szalárdi fúvószenekar szolgált az imaház előtt. Kiss Zoltán, helybeli lelkipásztor, az ünnepség liturgusa köszöntötte a megjelenteket, majd Kiss Lehel, az erdélyi magyar baptista Történelmi Bizottság elnöke tartott rövid bevezetőt, rámutatva a Kornya Mihály által képviselt értékek melletti újbóli állásfoglalás fontosságára. Az istentiszteleten elhangzó üzenetek elmélyítésében a bihardiószegi és a szalárdi énekesek összevont kórusának is jelentős szerepe volt. Mados Attila, Bihardiószeg polgármestere az egyháztörténelemben való jártasságáról téve bizonyságot méltatta Kornya Mihály munkásságát, és biztosította a közösséget arról, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy azt az utcát, amelyen az imaház és Kornya Mihály egykori háza is áll, a baptizmus e jelentős személyiségéről nevezzék el (Gödöllőn is van Kornya Mihályról elnevezett utca). Két könyv bemutatására is sor került. A szalárdi Kornya-kutató, Kelemen Sándor Tomi „Kornya Mihály és családja származástörténete” címmel írt sok új adatot szolgáltató munkát, Borzási István lelkipásztor pedig a néhai egyháztörténész-lelkipásztor, Kiss László által megkezdett „Erdélyi magyar baptista missziótörténet” című kéziratot rendezte sajtó alá és egészítette ki jelentős fejezetekkel. Szót kapott még dr. Kovács József lelkipásztor, teológiai tanár és Fazakas György is, a bihardiószegi gyülekezet korábbi lelkipásztora. Dr. Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke vetített képes előadásban elevenítette fel Kornya Mihály élettörténetét, majd Pardi Félix, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöke hirdette az igét a Mt 21:28 alapján: „Eredj, fiam, munkálkodjál ma a szőlőmben”. „Bár sokan meghallottuk Isten szavát, amikor azt mondta: «Adjad, fiam, a te szívedet nekem», gyakran megállunk ez után a hívás után.”

Ez után a résztvevők az imaház elé vonultak, ahol a szalárdi fúvóskar szolgálata mellett Pardi Félix és Kiss Zoltán leleplezte a Kornya Mihály halálának 100-ik évfordulója alkalmából az imaház falára erősített emléktáblát. Ez alkalommal Veress Efraim, szalárdi lelkipásztor, a Nagyváradi Missziókerület elnöke adott át rövid igei üzenetet, majd imádkozott.

Az ünnepség záró eseménye a temetőben található Kornya-sír megkoszorúzása volt. Kelemen Enikő mondott alkalmi költeményt, majd Kiss Lehel a Dániel könyve 12-ik részéből olvasott igét: „És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig örökkévaló gyalázatra és utálatosságra. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” Záró imádságban Asztalos Imre, Zsisku Lajos és dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor adott hálát a múlt áldásaiért, és könyörgött olyan Krisztus-követő, szolgáló életért, amelyben Konya Mihály példát mutatott.     

Kiss Lehel

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.