RMBGySz*

Imahét – 2019 (program)

Romániai Keresztyén Baptista Gyülekezetek Uniója

Oktatási szakosztály

Imahét 2019

Imádság a lelki vezetőkért

Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben! (1Thessz 5,12-13)

A 2019-es évben a Baptista Vallásfelekezet – úgy a Román Baptista Unió, mint a Magyar Baptista Szövetség – egy fontos eseménynek néz elébe. Ebben az évben a legtöbb gyülekezetben, illetve a Szövetség élén is új vezetőket választanak a testvérek. Ezeknek a testvéreknek különösen fontos szerepe lesz a gyülekezetek és a Szövetség életében az evangélium terjedése szempontjából. Tudatában vagyunk annak, hogy egyedül Isten ismeri az emberi szívek állapotát: ezért fontos imádkoznunk, hogy a szolgálattevők választásának minden lépése a Szentlélek vezetése szerint történjen, és az Úr dicsőségére.

Lukács evangélista leírja, hogy az Úr Jézus, bár Isten Fia volt és az Atyával egy, a tizenkét apostol kiválasztása előtt az egész éjszakát imádságban, az Atyával közösségben töltötte. 

Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett... (Lukács 6,12-13)

Az Úr Jézus és az apostolok példáját és tanítását követve, ezen az imahéten imádkozni fogunk a kisebb és nagyobb létszámú gyülekezetek és Szövetség múltbeli, jelenkori és jövőbeli vezetőiért. Továbbá imádkozni fogunk azokért is, akik az imára buzdítás, bibliatanulmányozás, tanítványképzés, evangélizáció és misszió szolgálatában állnak, és kérjük Istent, hogy áldja meg az összes szolgálatot és a szolgáló testvéreket kegyelemmel, a Szentlélek erejével, az Isten országának terjedése érdekében.

 

VASÁRNAP: Hálaadás azokért, akik a múltban szolgálták az Urat

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. (Zsidók 13,7-8)

Az evangélium hirdetése Erdélyben nem a mi nemzedékünkben kezdődött. Isten már az 1800-as években, annak főleg a második felében megnyitotta az evangélium ajtaját Erdély (és Románia) felé. Az evangéliumi hit terjedéséhez sok elődünk fáradságára és odaszánt életére volt szükség, akik készek voltak szenvedni is a hitükért, csakhogy terjedjen az evangélium. Az olyan nagy hitű testvérek mellett, mint Kornya Mihály, Tóth Mihály, Meyer Henrik, és Rottmayer János, mindegyik gyülekezetben voltak olyan hitelődök, akik jól végezték a futásukat és megharcolták a hit nemes harcát. Bátorítjuk a gyülekezeteket, hogy emlékezzenek meg az adott vidéken munkálkodó úttörő misszionáriusokról és a hithősökről, azokról, akik kezdetben hirdették helyben az igét. Figyeljünk a hitük tanúságtételére és jöjjünk imádságban Isten színe elé:

Hálaadás

– adjunk hálát a hitelődeink szellemi látásáért, amelynek alapján elindultak evangéliumot hirdetni a különböző falvakban és városokban;
– azért, hogy elődeink hittek az evangéliumnak életeket átformáló erejében;
– a hitelődeink bátorságáért, hogy készek voltak az evangéliumot hirdetni a nehézségek között is;
– az Úrban való fáradozásukért, hogy sokszor gyalog is készek voltak faluról falura járni az evangélium üzenetével.

Kérés

– imádkozzunk, hogy a hitelődeink példája által buzduljunk fel mi is az evangélium hirdetésében;
– hogy az elődeink szilárd hite jellemezze a mi életünket is;
– hogy Isten támasszon a mai időkben is olyan hűséges baptista bizonyságtevőket, akik tovább vigyék az evangéliumot oda, ahova még nem jutott el az evangéliumi keresztyénség.

Közbenjárás

– imádkozzunk hitelődeink családjaiért és az utódokért, hogy tartsanak ki ők is a hit mellett;
– a hitelődök utódai közül azokért, akik a tékozló fiú útját járják, hogy térjenek vissza az Úrhoz;
– azokért, akik a hitelődök családjaiból még egyáltalán nem tértek meg az Úrhoz, hogy megismerjék ők is a meglátogatás idejét.

 

HÉTFŐ: Imádság az imaórák és a hétköznapi imacsoportok vezetőiért

Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait! (Lukács 11,1)

Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,19-20)

Az imádságnak fontos szerepe van a hívő testvérek és a baptista gyülekezetek életében. Bizonyosak vagyunk abban, hogy „nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” (Jakab 5,16). Az első keresztyének kitartottak az imádságban (ApCsel 2,42) és amikor nehézségeken mentek keresztül „a gyülekezet buzgón imádkozott Istenhez” (ApCsel 12,5). Mi is hasonlóképpen meg vagyunk győződve az ima erejéről, ezért imádkozzunk az ima-összejövetelek vezetőiért és azokért, akik azokon részt vesznek.

Hálaadás

– adjunk hálát az imaáhítatok vezetőiért és az imaórákon részt vevő testvérekért;
– a hűséges, kitartó imádkozókért;
– Istennek ígéreteiért, amelynek alapján reménykedünk az imameghallgatásban.

Kérés

– imádkozzunk a Szentlélek vezetéséért az imára buzdító igeversek kiválasztásában;
– tiszta tanításért arra nézve, hogy milyen feltételek mellett hallgatja meg Isten az imákat (titkos bűnök, nem megfelelő kapcsolatok, téves indítékok kerülése, stb.);
– az imádságban való kitartásért, és az imaalkalmakon való hűséges részvételért;
– hogy az Úr adjon buzgó imádkozókat Szövetségünk minden gyülekezetébe.

Közbenjárás

– imádkozzunk, hogy az Úr óvja meg az imaáhítatok vezetőit a bűnbeeséstől;
– hogy az imaáhítatok vezetői éljenek követendő, példás életet;
– hogy az áhítatvezetők családjai is részesüljenek Isten áldásában az imádságok által.

 

KEDD: Imádság azokért az igeszólókért, akik bibliatanulmányokat vezetnek a gyülekezetekben, gyermekfoglalkozásokon, ifjúsági foglalkozásokon és a tanítványképző csoportokban

Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent. Mivel te megvetetted ezt az ismeretet, én is megvetlek: nem leszel papom! Nem törődtél Istened tanításával, én sem törődöm fiaiddal. (Hóseás 4,6) 

Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. (Dániel 12,3)
Mert Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izráelben a rendelkezéseket és előírásokat. (Ezsdrás 7,10)

A Szentírás ismerete alapvető fontosságú a szellemi növekedéshez és a győzelmes hitélethez. Az önmagukat keresztyénnek nevező emberek, akik nem ismerik a Szentírást, eltévelyednek a hittől (Máté 22,29). A történelem folyamán a baptistákat mindig úgy ismerték, mint akik járatosak a Szentírásban, és mint akiket Isten igéje vezérel a személyes életükben, a gyülekezeti és családi életükben, és a kívülállókkal való kapcsolatukban. A baptisták között sokan voltak olyanok, akik odaadással és buzgósággal tanulmányozták a Szentírást, akárcsak Ezsdrás tette a babiloni fogság idején. Mivel tudatában vagyunk az igehirdetők nagy felelősségének, Isten elé jövünk imádságban:

Hálaadás:

– adjunk hálát a tanítókért a Szövetségünk különböző gyülekezeteiben;
– az igehirdetők buzgóságáért, odaszánásáért, hűségéért és áldozatkészségéért;
– a kegyelem időszakáért, hogy szabadon tanulmányozhatjuk a Szentírást;
– a bibliai tananyagokért, amikkel rendelkezünk, amikkel elődeink nem rendelkeztek.

Kérés

– imádkozzunk, hogy az Úr őrizze meg az igehirdetőket a hamis tanoktól;
– hogy az igehirdetők maradjanak meg a tiszta, bibliai hitben és viselkedésben, hogy példák lehessenek mások előtt;
– hogy az igehirdetőket mindig a Szentlélek vezesse az ő szolgálatukban, és hogy helyesen hasogassák az igazság beszédét;
– hogy Isten támasszon egy olyan új generációt a Szövetségünk gyülekezeteiben, amely a Szentírás szerint él.

Közbenjárás

– imádkozzunk tiszta elméért és képmutatás nélküli hitért minden tanító életében;
– a tanítók szellemi növekedéséért, bölcsességért és hozzáértésért a Szentírás értelmezésében;
– a tanítók családjáért, hogy hitben járjanak, és példák legyenek mások számára;
– bölcsességért, hogy a tanítók képesek legyenek megóvni a gyülekezeteteket a tévtanításoktól és a bibliaellenes gyakorlatoktól.

 

SZERDA: Imádság a gyülekezetek lelkipásztoraiért, evangélistákért, misszionáriusokért, és utazó igehirdetőkért

Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. (Márk 16,15-16)

Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. (2Tim 4,1-2)

Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. (ApCsel 8,4-5)

A nagy misszióparancsban az Úr Jézus előbb a tanítványainak, majd az ő követőiknek is azt parancsolja, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek Jeruzsálemtől elkezdve, egészen a föld végső határáig. A mi baptista hitelődeink ennek a parancsnak alapján hozták el az evangéliumot a mi vidékeinkre is. Majd nemzedékről nemzedékre folytatták ezt a munkát, és ma Romániában kb. 2000 baptista gyülekezet van és kb. 1000 szolgálatra felavatott lelkimunkás. A magyar Szövetségben pedig kb. 250 gyülekezet, 65 lelkipásztor, és 40 felavatott lelkimunkás van számon tartva. A lelkipásztorokon kívül Isten más testvéreknek is a szívére helyezte a lelki munkát – evangélistáknak, misszionáriusoknak, vagy felavatás nélküli igehirdetőknek –, hogy a szükségeknek megfelelően igével szolgáljanak azokban a gyülekezetekben, ahol nincs mindig jelen lelkipásztor, vagy hirdessék az evangéliumot olyan településeken, ahol nincsenek még baptista gyülekezetek. Ezeken a településeken a helyi gyülekezeti tagjai vagy a látogató igehirdetők szólják az evangéliumot. Az Úr hívásának engedelmeskedve, egyes testvérek részt vesznek a külmisszióban is, az ország határain kívül, mint pl. a szerbiai Vajdaságban, az ukrajnai Kárpátalján, és a szlovákiai Felvidéken. Mivel tudatában vagyunk az igeszolgálat nehézségeinek és a felmerülő akadályoknak, az Úr elé jövünk imádságban:

Hálaadás

– adjunk hálát a lelkipásztorok, evangélisták, misszionáriusok és utazó igehirdetők buzgóságáért, odaszánásáért, és áldozatkészségéért;
– mindazokért, akik meghallották Isten Igéjét és az Úrhoz fordultak;
– az újonnan alapított gyülekezetekért a Szövetségünkben és a határokon túl, és hogy növekedjen ezeknek száma;
– a vallásszabadságért és a nyitott szívekért, amelyek készek befogadni az evangéliumot.

Kérés

– imádkozzunk, hogy az igehirdetők mindig a Szentlélek ereje által szólják az Igét;
– bátorításért azoknak, akik nehézségeken és próbákon mennek keresztül a szolgálatok folyamán;
– az Ige terjesztéséhez szükséges szellemi és anyagi erőforrásokért;
– lelki ébredésért;
– Fiatal lelkipásztorok elhívásáért, hogy Isten támasszon egy újabb generációt, akik készek buzgón, bölcsen, és tiszta élettel hirdetni az igét.

Közbenjárás

– imádkozzunk, hogy az Úr óvja meg az utazásokban azokat, akik sokfelé szolgálnak;
– új erőért és bátorításért azok számára, akik olyan helyeken szolgálnak, ahol az emberek szíve megkeményedett;
– az igehirdetők családtagjainak megtéréséért és üdvözüléséért;
– Isten nyisson kapukat azokon a településeken, ahol a testvéreink missziómunkát végeznek: az országon belül és kívül.

 

CSÜTÖRTÖK: Imádság a gyülekezeti elöljárókért

Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. (Róma 12,7-11)

Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. (1Péter 5,2-3)

A gyülekezeti elöljárók a lelkipásztorral együtt vezetik a baptista gyülekezeteket úgy lelki, mint adminisztratív szempontból. Mivel ezeknek a testvéreknek igen nagy a felelősségük, ezt a szolgálatot csak azok tölthetik be, akik feddhetetlen életet élnek. Azokat a jellemvonásokat, amelyek az elöljárók személyes és családi életére vonatkoznak, Pál apostol az 1Tim 3,1-13 és Titusz 1,6-9 igeszakaszokban írja le. Azok az erkölcsi és lelki jellemvonások, amikről Pál apostol ezekben az igeszakaszokban beszél, csak az Úr Jézus segedelme által sajátíthatók el. Ezért jöjjünk Isten színe elé imádságban:

Hálaadás

– adjunk hálát minden hívőért, aki a Szentírás szerint él;
– azokért, akik alkalmasak a lelki szolgálatra;
– azokért, akik mostanáig végezték a lelki szolgálatot;
– Isten kegyelméért, amely a szolgálatuk során eddig megnyilvánult.

Kérés

– imádkozzunk tiszta látásért és lelki bölcsességért a gyülekezetek választói közgyűlésein;
– hogy a gyülekezetben megválasztandó elöljárók tiszta szívűek és istenfélőek legyenek;
– hogy a megválasztott testvérek a bibliai elvek szerint éljenek és úgy vezessék a gyülekezeteket;
– hogy az Úr támasszon a szolgálatra való elhíváshoz méltó férfiakat.

Közbenjárás

– imádkozzunk, hogy Isten oltalmazza meg a megválasztott elöljárók családtagjait;
– az elöljárók gyermekeinek megtéréséért és üdvösségéért;
– bölcsességért, szent életért, és odaszánásért a szolgálatban;
– a helyi gyülekezetek számbeli és lelki növekedéséért.

 

PÉNTEK: Imádság a missziókerületek vezetőségébe már megválasztottakért és a Szövetség vezetőségébe később választandó személyekért

Hála legyen Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titusz szívébe. Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén, önként ment el hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt ezenkívül a gyülekezetek kiválasztották őt útitársunknak is ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk, magának az Úrnak a dicsőségére és a mi jó szándékunk megmutatására. Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt: mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Elküldtük velük együtt azt a testvért, akinek az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk, mert sokszor buzgó volt, most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek. Akár Tituszról van szó, aki nekem társam és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők: Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltón dicsekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. (2Kor 8,16-24)

Pál apostol a korinthusi és akhájai gyülekezetek felé intézett levelében hangsúlyozza  úgy a saját, mint a szolgatársai fedhetetlenségét, de azt is, hogy a gyülekezeti tagok tisztelettel viszonyuljanak az apostol által küldött személyekhez, akik azért érkeztek hozzájuk, hogy az evangélium munkáját segítsék, bátorítsák, és védjék. Szövetségünkben manapság ezt a munkát nagyrészt a missziókerületek vezetői, illetve a Szövetség vezetőségébe megválasztott testvérek végzik (a Szövetség Tanácsa és elnöksége).

A Romániai Keresztyén Baptista Vallásfelekezet szervezeti felépítése szerint minden magyar baptista gyülekezet hozzátartozik a Szövetséghez, amely a Román Baptista Unióval együtt alkotja a baptista vallásfelekezetet országunkban. A Magyar Baptista Szövetségnek a szerepe biztosítani a baptista hitelvek érvényesítését a hatáskörébe tartozó gyülekezetekben. Az is hozzátartozik a vezetők feladatához, hogy elősegítsék a missziós együttműködést azokon a területeken, ahol még nincsenek baptista gyülekezetek, és a lehetőségek szerint segítséget nyújtsanak ott, ahol a helyi gyülekezetek erőforrásai nem elégségesek. Ezért a személyes bizonyságtétel, a családi helyzet, az eddigi szolgálati eredmények, az odaszánás és a lelki bölcsesség különös fontossággal bír a szövetségi vezetők megválasztására nézve. Ugyanolyan fontos, hogy a gyülekezeti tagok tiszteljék és becsüljék őket és testvéri szeretetet tanúsítsanak irányukban. A Szövetség vezetői és a helyi gyülekezetek közötti jó kapcsolatok érdekében jöjjünk az Úr elé imádságban:

Hálaadás

– adjunk hálát a Romániai Magyar Baptista Szövetség jelenlegi vezetőiért, akik tovább végzik ezt a szolgálatot tavaszig;
– az újonnan alapított gyülekezetekért az elmúlt négy évben;
– azért, hogy az Úr megőrizte a baptista hitet és a hitvallást a gyülekezeteinkben;
– a Szövetség, a missziókerületek, és a hozzájuk tartozó gyülekezetek közötti jó testvéri kapcsolatért, és együttmunkálkodó készségért.

Kérés

– a Szövetség választókongresszusára küldött testvérek szellemi tisztánlátásáért;
– imádkozzunk a Szentlélek vezetéséért a Szövetségünkben tavasszal megválasztandó vezető testvérek életében;
– hogy az újonnan megválasztandó vezető testvérek majd alázatban és lelki egységben töltsék be feladataikat;
– hogy a megválasztandó vezetők teljes elkötelezettséggel keressék Isten dicsőségét, és hogy szolgálatukat az önmegtagadás, a feddhetetlenség és az Úr kegyelme jellemezze. 

Közbenjárás

– imádkozzunk, hogy az Úr szabadítsa meg a megválasztandó testvéreket és a családtagjaikat a gonosztól támadásaitól;
– kegyelemért és nyitott kapukért az evangélium terjesztése és új gyülekezetek alapítása érdekében;
– hogy az Úr áldja meg azokat, akik a Szövetség élén eddig végzett tisztüket leteszik, és hogy irányítsa őket a helybéli gyülekezeti szolgálatokban. 

 

VASÁRNAP: Imádság a tavaly megválasztott tanácstagokért és a Szövetség választókongresszusáért.

Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben...

Akkor az apostolok és a vének, az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókhiába: mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között...

Egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért... Mert jónak látta a Szentlélek és mi is... (ApCsel 15,6; 15,22; 15,25; 15,28)

A jeruzsálemi apostoli gyűlés leírja, hogyan gyűltek össze a jeruzsálemi és antiókhiai gyülekezetből választott testvérek, hogy Isten vezetését keressék az evangélium szolgálatának jelenével és jövőjével kapcsolatosan.  A romániai magyar baptista gyülekezetek is e minta szerint keresik a testvéri közösséget, a hitelvi és lelki egységet.

A Román Baptista Unió és a magyar baptista Szövetség együtt alkotja a Romániai Keresztyén Baptista Felekezetet. Ez országunk baptista gyülekezeteinek a családja. A Szövetségünk vezető fórumai a következők: a gyülekezetek képviselőinek kongresszusa, a Szövetség Tanácsa, és a Szövetség elnöksége. A választókongresszust négyévente tartják, ez erősíti meg a missziókerületek által a Tanácsba delegált képviselők tisztségét, illetve azok közül megválasztja az elnökség tagjait. A választókongresszuson minden gyülekezet küldöttsége részt vesz, amint azt a Baptista Vallásfelekezet alapszabályzata előírja. A többi években munkakongresszusra gyűlnek össze a gyülekezetek képviselői. A munkakongresszus és a választó kongresszus célja az egység és a közösség ápolása a baptista gyülekezetekben, és hogy döntések szülessenek a gyülekezeteinket érintő fontos kérdésekben. Az évente egyszer megtartott kongresszusok között a Szövetség Tanácsa és a Szövetség elnöksége elemzi és hajtja végre a gyülekezetek működésével kapcsolatos teendőket. Ezekre a feladatokra megválasztott lelkipásztorok és lelkimunkások szerepe döntő fontosságú, mert az evangélium szolgálata csak így történhet egységes tanúságtétellel és irányítással. Ezért fontos hogy jöjjünk az Úr elé imádságban:

Hálaadás

– Adjunk hálát a vallásszabadságért országunkban – szabadok vagyunk a Szentlélek vezetése szerint választani testvéreket a Szövetség vezetőségébe, és nem vagyunk kötelesek a hatóságok által ránk erőltetett személyeket választani, mint ahogyan az a kommunista időszakban a felekezetekben történt;
– azokért a testvérekért, akik az elmúlt négy évben szolgáltak, akiknek szolgálata véget ér a választó kongresszus alkalmával;
– minden áldásért, amit az Úr kezéből kaptunk;
– minden baptista hívőért, minden baptista gyülekezetért, és minden szolgáló testvérért.

Kérés

– imádkozzunk, hogy az Isten akarata, a testvéri egység, és a lelki békesség érvényesüljön a választások közben;
– imádkozzunk, hogy a testvéreket a Szentlélek irányítsa a választásban, a Szentírás által megkövetelt elvárások fényében;
– imádkozzunk a romániai magyar baptista gyülekezetek lelki és számbeli növekedéséért.

Közbenjárás

– imádkozzunk, hogy az elveszett emberek térjenek meg az Úrhoz;
– hogy minden lelki szolgálattevő és gyülekezeti tag elhívásához méltó módon tegyen bizonyságot az Úrról;
– lelki ébredésért a gyülekezetekben;
– egységes tanításért és szent életért a Szövetségünk gyülekezeteiben és a vezetők életében;
– hogy az Úr Jézus neve dicsőüljön meg a kongresszus munkálataiban és a Szövetség minden tevékenységében.

Lukács evangélista kihangsúlyozza az első keresztyének odaszánt lelki életét:

Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban...

Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (ApCsel 2,42; 2,47)

Az Úr segítségével beléptünk a 2019-es esztendőbe, és tudjuk, hogy Nélküle semmit sem tudunk cselekedni (János 15,5). De arról is meg vagyunk győződve, amit Pál apostol mondott, hogy „mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4,13). Ezért szeretnénk az első keresztyének példáját követni, és hívjuk a gyülekezeteket imádságra. Mint akik szabadon járulhatunk a kegyelem trónusához, hittel imádkozunk az ige alapján, a Szentlélek vezetése által, hogy Isten áldja meg a helybéli gyülekezetek szolgálattevőit és a Szövetség vezetőit az ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Szívből kívánunk egy kegyelemteljes új esztendőt!

 

Paul Negruț lp.,

A Romániai Baptista Unió bibliai oktatásért felelős alelnöke

Ui. Az anyag adaptálva lett a Romániai Magyar Baptista Gyülekezet Szövetségének helyzetére nézve.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.