RMBGySz*

Egy találkozás ajándékba

Isten terve és ajándéka, hogy a nők összegyülekezzenek, mondta a Romániai Magyar Baptista Nőszövetség volt és jelenlegi elnöknője, Borzási Márta a beszámolójában az Országos Nőszövetségi Választói Konferencián. Sokfelé és többször megvalósult ez országunkban az elmúlt években is. De mielőtt az országos választásig eljutottunk volna, régiónként megtartottuk az elmúlt hónapokban a női vezetők jelölő gyűléseit, konferenciáit.

2019.szeptember 28-án került megszervezésre a Nagyvárad Rogériusz-i gyülekezetben a Nagyváradi Missziókerület választó női konferenciája. Hasonlóságaink és különbségeink a szolgálatban volt a konferencia témája, amelyről, Budapestről Kulcsár Tibor és felesége Anikó, a MERA rádió főszerkesztői tanították az összesereglett nőtestvéreket. Egyik gondolata, ami megfogott ezzel a témával kapcsolatban és nagyon elgondolkodtató azok számára, akik az Úr szolgálatában vannak, hogy „Néha a szolgálatunk akadályoz meg abban, hogy szolgáljunk.” Áldott alkalom volt, amelynek keretében megtartottuk a jelölést is az országos női munkára. A megválasztott missziókerületi női vezetők: Papp Erzsike (Érmihályfalva) elnök, Kiss Judith (Diószeg) alelnök, Ferkő Krisztina (Nagyvárad – Bethlehem gyülekezet) helyettes. Hálásak vagyunk a Rogériuszi gyülekezet vendégszeretetéért és segítőkészségéért úgy a szervezésben, mint az énekvezetésben és az étkeztetésben is. Istennek legyen hála mindenért! (Papp Erzsébet)


2019. október 5-én Sepsiszentgyörgyön találkoztak a Székelyföldi Missziókerület gyülekezeteinek nőképviselői, hogy közösséget ápoljanak, növekedjenek Isten megismerésében és nem utolsó sorban, hogy megtartsák a Székelyföldi jelölést is az országos női vezetőségi munkára. Bálint Ibolya testvérnő értékes üzenettel gazdagította szívünket, elménket. „Magas sarkú kereszténység” című előadásában testvérnőnk igei alapon taglalta, hogy a nőnek helye van a teremtett világban, a keresztyénségnek helye van a világban, ezen belül, a nőnek helye van a keresztyénségben, de a hitetlen világban és a gyülekezetben is. A női lélek színes, sokoldalú. A kegyelem közvetítése megnyilvánul az Istennel való járásunkban, az egyszerű cselekedetekben, a kapcsolatainkban, így bemutatva a krisztusi szeretetet. Sor került a választásra is, amelynek értelmében Rákosi Ibolya testvérnő (Csernáton) képviseli az elkövetkező négy évben a székelyföldi nőtestvéreket. Győrfi Elek Tóbiás baróti lelkipásztor a Jer 9:19 igevers alapján buzdította a nőket, hogy hallgassanak az Úr szavára. Példaértékű volt a szentgyörgyi testvéreink szolgálata is, gazdagabbá téve a délelőttöt. (Győrfi Annamária)

2019 október 12-én Szatmárnémetiben találkoztunk mintegy 100 nőtestvér a Szilágysági Missziókerület különböző gyülekezeteiből. A minden ősszel és tavasszal megrendezendő kerületi női kört tartottuk meg a soron következő négy évenkénti választással egybekötve. A találkozó témája Magas sarkú keresztyénség, avagy a hívő nő helye a társadalomban az Ef 4:11-16 igerész megvilágításában. Bálint Ibolya testvérnő szolgálata nyomán mindannyiunkban megfogalmazódhatott a kérdés: helyemen vagyok-e? Végzem-e a rám bízott szolgálatot? Mit hagyok magam után? Mit viszek Isten elé? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a válaszokat Isten igéje alapján, a fórumbeszélgetésen is, amit Kovács Ágnes és Sipos Tímea vezettek. Ennek keretében értékes hozzászólások, bizonyságtevések hangzottak el. A női vezetői munkára megválasztott testvérnők: Borzási Márta (Kraszna) elnök, Sebestyén Hajnalka (Szilágyszentkirály) alelnök és Balogh Ildikó (Hadad) helyettes. Kovács József helyi lelkipásztor az 1Kor 15:58 igeverset felolvasva köszöntötte az újonnan megválasztottakat, majd a jelen levő három lelkipásztor testvér név szerint imádkozott értük.  Kovács testvér záró üzenete a Mk 8:1-10 alapján hangzott. Útravalóul három gondolatban csomagolt a „tarisznyánkba”. (1.) Jézus szánakozott a sokaságon. A mai világ is tele bajokkal. Legyen szánakozó szívünk, induljon meg szívünk és tegyük, amit lehet. (2.) Felmérni a szükséget. Ami van nekem nem elég! (3.) Azzal a kevéssel szolgáljak, amim van, azt adjam oda. És akkor jön a csoda: ELÉG volt! És ma is elég, ha odaadom azt, amim van. Sokat énekeltünk, énekelve imádkoztunk a krasznai és szatmári lányok vezetésével. A közös ebéd alatt még beszélgettünk. Jó volt látni, hogy vendégeink nem siettek el, együtt örültünk a testvéri közösségnek, a lehetőségnek, hogy ilyen körben is együtt lehettünk. Az Úré a dicsőség mindenért! (Vékás Erzsébet)


2019. október 13-án került sor Kolozsváron a missziókerületünk női jelöltjeinek a megszavazására. Kiss Lehel szamosújvári lelkipásztor az Apcsel 9:36 alapján bátorította a jelenlevő nőtestvéreket. “Tábita, amikor megismerte Krisztust, szabad lett nemcsak a bűntől, de az anyagiasságtól is, és készséges volt a szolgálatra. Akár a zerge, amelyneknek nevét hordozta, ő is magaslatokon járt, tisztelt volt, mozgékony, próbák közt élt és megállt a nehézségekben. Kipróbált volt és alkalmas a szolgálatra. Ma is szükség van ilyen nőkre a családban, a gyülekezetben, a társadalomban!” A KMK női elnöke Ferenczi Annamária (Kalotaszentkirály) és a segítő, helyettes munkatársa Tóth Edit (Vajdahunyad) lett. Köszöntések hangzottak el Kelemen Andrea részéről az 1Kir 19:19 alapján: Eli-zeus hűségesen szolgált apja házában, s mivel ebben kipróbált volt, Isten amikor jónak látta többre is elhívta és alkalmassá is tette a feladatokra meg, hogy helyt álljon úgy a király előtt, mint kisebb problémák megoldásánál; majd Tőrös Víg Piroska részéről: Isten meghallgatta ké-résünket és jó lenne közösen imádkozni, böjtölni a női munkáért, vezetőkért misszókerületi szinten; ill. nagy szükség van a női körökre és az őszinteségre! A többi jelenlevő is Isten áldását, erőt, bölcsességet kívánt az új vezetőinek. Hála és dicsőség az Úrnak mindenekért! (Kelemen Andrea)


Ez év november 2-án került sor Kolozsváron az országos nőszövetségi vezetőségi választásra „Szolgálok vagy kiszolgálnak?” konferenciacímmel. Összesen 50 szavazati joggal rendelkező gyülekezeti képviselő és még jó néhány érdeklődő volt jelen. A helyi lelkipásztor, Kis-Juhász Vilmos és Borzási Márta elnöknő Istent magasztaló köszöntő szavai után Rajna Ottó lelkipásztor az RMBGySz-t képviselve köszöntötte az egybegyűlteket.

Vékás Erzsébet szatmári testvérnő az imaórán kifejtette a 100. Zsoltár és a Jn 12:26 alapján, hogy Istent az tudja szolgálni, aki követi is Őt. Alapjában nőkként szeretünk gondoskodni és szolgálni, tegyük hát ezt örömmel. Nagyon sok példa van a nők által végzett szolgálatra a Bibliában, még az idősödő asszonyok sem kivételek ez alól. Sokszor előljárnak ők böjtben és imában. 

Borzási Anna Szilágyperecsenből a Lk 15:18-32 versei alapján buzdított imára. Mi motivál minket a szolgálatra? Hol és mit kell tegyek? Vigyázzunk, ha csak vendégnek érezzük magunkat az atyai háznál, mert akkor nem vagyunk a helyünkön. Istent a szolgáló lelkület jellemzi, és a gyermekeit is az kell, hogy jellemezze. A gyereknevelés, a háztartás vezetése mind isteni megbízatás és a hűséges munkának nem marad el a jutalma!

Ezt követően sor került a visszatekintő beszámolókra. Borzási Márta, elnöknő az 1Thessz 5:18-t felolvasva dicsőséget adott Istennek az elmúlt négy évért, Isten csodáiért, szeretetéért, minden előkészített dologért, amelyben járhattunk. A Nőszövetség céljai közt szerepel: a női körök, Bibliatanulmányozó csoportok támogatása; a család, a nő, az anya támogatása; más nőket elérni az evangéliummal; a missziókerületi, országos vagy sajátos (rroma, egyedülállók) női konferenciák megszervezése; a nehézségben levő nők, ill. a különböző missziók támogatása a befolyt adományokból, és a saját női lapjának az Eszternek a rendszeres kiadása és eljuttatása a nőkhöz. Fogarasi Melinda, a NSz pénztárosa hűséges, alapos és pontos munkát végzett az elmúlt négy évben a bejövő és kimenő pénzösszegek kezelésében, Isten hűségét, bölcsességét és nagyságát tapasztalva meg a szolgálatban. A pénztári ellenőrök mindent rendben találtak és így a nőtestvérek felmentették Melindát és az ellenőröket is. 

A választást megelőzően sor került még a Nőszövetség Alapszabályzatának módosítására és kiegészítésére néhány cikkelyt illetően. Majd a jelöltek röviden bemutatkoztak és a résztvevők titkos szavazással választottak. Ennek eredményeként az új országos Nőszövetségi vezetőség hét tagú lett, amelynek elnöke Borzási Márta, titkára Papp Erzsébet, pénztárosa Kiss Judith és további tagok: Ferenczi Annamária, Sebestyén Hajnalka, Balogh Ildikó és Rákosi Ibolya (a képen balról jobbra: 1,2,3,5.). Pénztári ellenőrök Ferkő Krisztina és Tóth Edit lesznek. A köszöntések és az értük való imádkozás után Rajna Ottó lelkipásztor hirdette Isten üzenetét, felolvasva az 1Sám 25,23-35 verseit. Abigailt az élet nehézségei nem keserítették meg. Erős volt, és mégis szelídség, szerénység és béketeremtő lelkület jellemezte. Szolgálni és a helyünket megállni csak az Úrhoz ragaszkodva lehet.

Isten áldja meg országunk új női vezetőit és adjon nekik bölcsességet, szelídséget, erőt és látást szolgálatuk betöltéséhez.

Kelemen Andrea