2023. május 24., szerda

DÉLELŐTT | 
Jézus és a naini temetés

Igehely: Lk 7:11-16; Kulcsige: Lk 7:14 „Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel!”

Jézus egy Nain nevű városban van. Nain jelentése: szép, kedves, kedvenc. Most ezt a „szépet, kedveset”, Nain városát a halál felhője borította be. Egy özvegyasszony egyetlen fiát kíséri utolsó útjára. Két tömeg találkozik egymással: a temetésen résztvevők és a Jézust követők sokasága. Itt nem olvasunk arról, hogy valaki közbenjárt volna, vagy kérte volna Jézus segítségét. Jézus látta, és megszánta ezt a síró asszonyt: „így szólt hozzá: Ne sírj!” Megérintette a koporsót, és feltámasztotta az ifjút. A Jézus szavára: „kelj fel”, felült a halott, és kezdett beszélni. Megállt a gyászmenet, az özvegy lát egy könyörülő Megváltót. Igyekezett letörölni könnyeit, hogy mind tisztábban láthassa azt, aki ilyen nagy csodát cselekedett életükben. Az ifjú látja, hogy a halált legyőzte az élet. Újból láthatja anyját, és mindazokat, akik siratták és szerették őt. Csodálatosan megváltozik a hangulata, légköre a gyászmenetnek, amikor találkozik az élet Urával. Félelem fogta el mindnyájukat, de dicsőítették az Istent. Újból szép Nain városa, az élet Ura elűzte a halál felhőjét.
Ismered ezt a könyörületes Megváltót? Tudsz-e örülni, és tudod-e dicsőíteni Istent azért, mert mások életében csodát tett?

Nagy Miklós

DÉLUTÁN | 

Illés és Elizeus

Igehely: 2Kir 2:9-15; Kulcsige: 2Kir 2:9 „Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből!”

Az Úr Lelke szállt Elizeusra Illés távozása után. Elizeus nagyon hűséges volt Illéshez a szolgálata folyamán. Tudták mind a ketten, hogy Illés a mennybe vezető úton van, amikor átkeltek a Jordánon. Illés felajánlása Elizeus számára távozása előtt az volt, hogy kérjen tőle, amit csak akar. Elizeus kért: „Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből!” Egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és Illés elragadtatott a forgószélben az égbe. Az isteni erő Elizeusban igazolva lett, amikor Illés palástjával a Jordán vizére ütött, és az kettévált. Sok esetben igazolódott az, hogy Elizeusra szállt az Illésben munkálkodó Lélek, mert kétszer annyi csodát tett, mint Illés. Elismerték ezt a prófétafiak, akik látták a víz kettéválását, és eléje menve, földre borultak előtte. Így vezethette Elizeus a prófétaiskolát Illés után.
Szükségünk van mennyei erőre: „Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben” (1Kor 4:20). „Adj új erőt, Urunk, Ó nyújtsd ki szent kezed” (HH 15)!

Nagy Miklós

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
18 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Ef 5:1–14; Kulcsige: Ef 5:9 „A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”

Elgondolkodtam rajta, mit is jelent Isten követőjének lenni? Gyermekeinket látva, akik akarva, akaratlanul is, de utánoznak minket, szülőket, valahogy így kellene nekünk is, hívőknek az Úr Jézust leutánozni. Úgy, hogy szeretjük embertársainkat (mert ő előbb szeretett minket), és közben tartózkodunk a gonosztól. Ha világosságban járunk (ő maga a Világosság), az ő fényében, akkor az ő követésének, utánzásának gyümölcsei láthatóvá kell, hogy legyenek az életünkben. Olyan krisztusi jellemvonások, mint jóság, igazság, egyenesség, amiről az Ige ír, jellemzik-e életünket? Kiviláglanak-e?