2023. november 12., vasárnap

DÉLELŐTT | 
Megadatott, hogy értsék Krisztus beszédét

Igehely: Mt 13:10-23; Kulcsige: Mt 13:17 „Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották.”

A tanítványok megkérdezik az Úr Jézust: „Miért beszélsz nekik példázatokban?” Tanulmányozva e bibliai szakaszt, megérthetjük az Úr Jézus válaszát. Azért beszélt példázatokban, hogy:
– Felfedje az igazságot. Ez az igazság azonban csak azoknak jelent meg, akik készek voltak meghallani, elhinni, befogadni és alkalmazni azt.
– Megmutassa, hogy az igazság megismerése Istennek nagy áldása.
– Rávilágítson egy realitásra: hallgatóinak nagy része már nem akarta hallani az igazságot. Izrael népének hitetlensége olyan súlyos volt, hogy lelkileg nem láttak, nem hallottak és semmit sem értettek (13-14 v.). Ez a hozzáállás megerősíti a hitetlenség állapotát, és döntésüket, hogy nem fogadják be Isten Igéjét.
– Feltárjon új igazságokat az Ő királyságáról. Így boldoggá nevezi a tanítványokat, mert hallják, amit tudtára ad nekik (16 -17 v.).
Az Isten országára vonatkozó tanításban néhány igazságot látunk:
a) Isten országa a magvető szolgálata által jön létre. A magvető, akit az Úr küldött szolgálatba, Ő a kezdeményező, „ímé kiment a magvető vetni” (3. v.).
b) Isten országa az Ige elvetésével jön létre. A mag terjesztése azt jelenti, hogy hirdetjük Isten Igéjét.
c) Isten országa az Ige munkája által jön létre. Az Igének ereje van, hogy gyümölcsöt teremjen, de csak azok életében, akiknek nyitott szívük van, ők a „jó föld”. A mag háromnegyede tönkremegy azok földje (szíve) miatt, akik nem értik az Igét.
Vannak, akik nem kérték az Úr Jézust, hogy magyarázza meg nekik ezt a példázatot. Néhányan elmentek Jézustól úgy, hogy nem értették, mások pedig azért, mert kemény beszédnek tartották.
Ebben az Igében ne azt lássuk, hogy ki miért nem érti az Igét, hanem arra figyeljünk, hogy Isten milyen nagy kegyelmet gyakorolt velem és veled, abban, hogy megértsük az Igét. Arra figyeljünk, hogy a mi szívünk nyitott legyen az Isten országának gazdagsága felé. Az Igét ne csak hallgassuk, hanem értsük is meg, alkalmazzuk életünkre, mert Isten megadta nekünk, hogy értsük Krisztus beszédét.

Szűcs Attila

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Adjunk hálát, hogy az Ige közel jött hozzánk és érthető! – 5Móz 30:11-14

Bibliaóra: 

Bibliaóra: A megtérés leckéje – Lk 13:1-9, 22-30 (Mt 4:17)

DÉLUTÁN | 

Leleplezett hamisság, követelt szeretet

Igehely: 1Jn 4:1-14; Kulcsige: 1Jn 4:1 „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.”

Isten Igéje figyelmeztet bennünket: „ne higgyetek minden léleknek.” Sátán egyre inkább igyekszik tévtanítással elhitetni a választottakat is. A tévtanítás az ember hitére irányul. Nem mindegy, hogy a tanításból milyen lélek árad. Kétféle lélekről beszél az Ige. Az Isten Lelkéről és az antikrisztus lelkéről. „Vizsgáljátok meg a lelkeket.” A hívő embernek meg kell vizsgálnia a forrást, milyen forrásból ered az üzenet. Miért kell megvizsgálni? Azért, mert a hamis nagyon hasonlít az eredetire. A sátánról tudjuk, hogy a világosság angyalának álcázza magát. Ebben az igeszakaszban háromszor jelenik meg, hogy miért jött Jézus? Mind a három Igében kapunk választ.
Az első Ige ezt mondja: „egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala.” (9. v.) A 10. versben olvassuk: „elküldte a Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” A 14.-ben azt mondja az Ige: „az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.”
Háromszor olvassuk ezt a szót: elküldte. János apostol közel hozza nekünk Istent azzal, hogy azt mondja: „Atya” (14. v.) Ez az Isten nekünk szerető mennyei Atyánk. Miért nevezhetjük Istent Atyának? Azért, mert nekünk Jézus Krisztus által Atyánkká lett. Úgy szólíthatjuk meg, mint ahogy a gyermek megszólítja édesapját. Az, hogy Ő szerető Isten, nem csupán tulajdonsága, hanem a lénye. A szeretet létezik, és ennek jele, hogy vagyunk, lélegzünk és élünk. Isten elküldte az Ő Fiát egy olyan világba, ahol az emberek önzők és kegyetlenek. Nemcsak a világba jött el Jézus, hanem a világért.
Miért küldte a Fiát a világba? Hogy éljünk Általa. Életet adott a világnak, és mindez szeretetéből fakad. Nem volt ránk szüksége, mégis életre hívta a világot, hogy szeresse és mi is szeressük Őt. Hogy szeressenek és szerethessünk.
Az Isten szeretet. Sokan vannak, akik mindent megtesznek, hogy elnyerjék az Atya szeretetét. Vannak, akik úgy érzik, nem elég jók ahhoz, hogy Isten szeresse őket. Ha Isten szeretetét Krisztusban elfogadjuk, ha az Atya szeretete szívünket átjárja és mindennél fontosabbá lesz, akkor jön a változás, akkor más emberré leszünk. 
Isten szeretetéből táplálkozva, megéljük a mindennapokat. Hadd legyen így életedben, életünkben.

Szűcs Attila

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 10:16–23; Kulcsige: Mt 10:22 „És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Feltevődik a kérdés, hogy miért üldözik sok helyen a keresztyéneket. Amikor a világ az erkölcsi rosszat választja, mint normális életmódot, akkor támadva érzi magát a keresztyének által. Miért? A keresztyének ragaszkodnak az Isten által felállított erkölcsi szabályokhoz. Férfi és nő közötti házasság, tisztaság a kapcsolatban, szentség a beszédben, szentség a viselkedésben, nemet mondani a kicsapongást előidéző dolgoknak. Amikor a világ látja a keresztyéneket ilyen viselkedési szabályok szerint élni, magukat rossznak érzik, vagy alacsonyabb rendűnek.