2023. október 1., vasárnap

DÉLELŐTT | 
A külső romlik, de a belső meg tud újulni

Igehely: 2Kor 4:1-18; Kulcsige: 2Kor 4:16 „Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.”

Gyermekkoromban még sok cserépedényünk volt. Emlékszem, cserépkorsóban volt az ivóvizünk, amikor mentünk ki a földekre kapálni. Frissen tartotta a vizet, csak kellett rá vigyázni, mert törékeny. A Jóisten úgy teremtette meg az embert, hogy az törékeny. De a hívő ember teste hordoz egy kincset, Isten dicsőségének ismeretét, ami az örök életet jelenti számunkra (Jn17:3). Vigyázni kell a testünkre, de még jobban a lelkünkre. Ahogy öregszünk, romlik az egészségünk. Ha a külsőt nézzük, hajlamosak vagyunk csüggedni.
Most, amikor e sorokat írom, háború van Oroszország és Ukrajna között, de érintett benne az egész világ. Megfontolatlanság, gyűlölködés, gyalázkodás van országok és nemzetek között. A nép aggódik a jövője, a megélhetése miatt. Miért? Mert a láthatókra néz. De mi nem a láthatókra nézünk, s ezért nem csüggedünk. Amikor Isten kivezette népét Egyiptomból, eljutottak a Vörös-tengerig, utánuk a fáraó serege – a nép kétségbeesett, mert csak azt látták, ami a szemük előtt volt. Nem néztek felfelé, nem látták az Úr kinyújtott karját.
Ha Isten világosságot gyújtott a szívedben, akkor ne csak a láthatókra nézz! Emeld fel a tekinteted a hegyekre, mondván: „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ” (Zsolt 121:2-3). Ezért nem csüggedünk, még ha a külső emberünk meg is romlik. Ne feledd, testvérem, Jézus halálát hordozzuk a testünkben (10.v.)! Nem a megdicsőült Jézust, hanem a keresztre feszített Jézust, aki utált és az emberektől megvetett, fájdalmak férfia, betegség ismerője volt (Ézs 53). Viszont Jézus élete is láthatóvá kell legyen a testünkben. „Lássék lelkemben Jézusnak békéje, tiszta szíve és mennyei szent lénye. Ó, szállj, Szentlélek ránk, áldd meg szívünk és szánk, s bennünk teljes lesz Jézusnak szépsége.” (HH 437.)
Öregszünk? Nem baj, hisz közeledünk a célhoz! Nem csüggedünk, mert az Úrban van napról napra megújulás. Mert „akik az Úrban bíznak, erejük megújul” (Ézs 40:31).
„Adj új erőt Urunk, ó, nyújtsd ki szent kezed, igéddel ébressz holtakat, szívünkbe gyújts tüzet!” (HH 15.) Ámen!

Dóczé Bálint

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Könyörögjünk időseink lelki frissességéért és megújulásáért! – Zsolt 92:15-16

Bibliaóra: 

Bibliaóra: A tekintély leckéje – Lk 8:26-39 (Fil 2:11)

DÉLUTÁN | 

Az Úr visszatér a Sionra!

Igehely: Zak 8:1-17; Kulcsige: Zak 8:3 „Ezt mondja az Úr: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Urának a hegyét pedig szent hegynek.”

Hallottam már többször azt a mondást, hogy csak egy igazság van: mindenkinek meg kell halni. Ennyi lenne? Akkor nagyon szegény ez az élet! Szomorú, hogy az ember nem tud többet az igazságról. Nem csoda, hisz az ember száműzte az igazságot a maga világából. János bizonyságot tett arról, hogy ők látták az Atya egyszülöttjének dicsőségét, amely telve volt kegyelemmel és igazsággal (Jn 1:14). Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14:6). Ő jött el ebbe a világba, de a világ nem ismerte meg őt, és nem is fogadta be őt (Jn 1:9-10). Az Úr Jézus elment, de megígérte, hogy visszajön. 
Kedves testvérem, bizonyára tudod, hogy ezek az ószövetségi ígéretek Izráelnek szólnak. Boldog jövendőt ígér az Úr Sionnak. De ezeket az ígéreteket magadévá teheted, és boldog lehetsz, mert az Úr már visszatért az újszövetségi Sionra, vagyis az Eklézsiára, a kihívottak gyülekezetére. Az első pünkösd napján visszatért az Úr Szentlelke által. Ő a gyülekezet Ura! 
Testvérem, ha van élő gyülekezet, ahová tartozol (ha nincs, akkor sürgősen keress magadnak!), ott átélheted az Úr jelenlétét, igazságát, szeretetét és áldását. Lehet, hogy nem találod tökéletesnek a gyülekezetedet, de ne feledd, hogy ott lakik az Úr! Ő félti a népét, mint a szeme fényét. Építsd és szépítsd a gyülekezetedet képességeid szerint, javítsd, ha látod a hiányosságát! Hadd mondják még a kívülállók is, hogy ez egy igaz és szent közösség. Az a hely, ahol ott vannak az idősek: lehet, hogy már csak üldögélnek, botjaikra támaszkodva, boldogan látva a fiatalok vidám, felszabadult életét és szolgálatát. Az Úr úgy döntött, hogy megáldja népét, de elvárja, hogy szeressük az igazságot, és vessük el a hamisságot (16-17. v.).
„Fel, Sion, fel, légy fény, világosság, mennyei fénytől ragyogjon orcád! Bátran, hittel lépj, ne félj, Krisztus, az Úr, íme él! Jézus Krisztus szent vérén üdvöt ad nekünk, Őbenne boldog már az életünk. Jézus Krisztus szent vérén üdvöt ad nekünk, ez végtelen örömünk. Béke legyen az Úrnak népe közt, szeressük egymást, mert Ő ezért jött! Félre harag, s ami gőg, mindez nem tiszteli Őt!” (HH 216.)

Dóczé Bálint 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
10 + 9 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Ef 5:1–14; Kulcsige: Ef 5:9 „A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”

Elgondolkodtam rajta, mit is jelent Isten követőjének lenni? Gyermekeinket látva, akik akarva, akaratlanul is, de utánoznak minket, szülőket, valahogy így kellene nekünk is, hívőknek az Úr Jézust leutánozni. Úgy, hogy szeretjük embertársainkat (mert ő előbb szeretett minket), és közben tartózkodunk a gonosztól. Ha világosságban járunk (ő maga a Világosság), az ő fényében, akkor az ő követésének, utánzásának gyümölcsei láthatóvá kell, hogy legyenek az életünkben. Olyan krisztusi jellemvonások, mint jóság, igazság, egyenesség, amiről az Ige ír, jellemzik-e életünket? Kiviláglanak-e?