2024. május 29., szerda

DÉLELŐTT | 
Az evangélium ereje és bizonyossága a Szentlélek

Igehely: 1Thessz 1:5–10; Kulcsige: 1Thessz 1:5 „ Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is.”

Isten Lelke átformál. De ehhez kell a befogadó lelkület. Ez a gyülekezet befogadta a hírvivőket – Pált és Szilászt – és befogadta az általuk hirdetett evangéliumot. A lelki vezetőkre hallgató, Szentlélek által formálódó gyülekezet példává vált minden hívő számára. Egyszerre voltak befogadók és továbbadók. Bármilyen nagyszerű egy közösség, bármilyen jó, áldott hangulat és légkör uralkodik, az evangélizálás, a „továbbadás” a legfontosabb feladat. Olyan feladatok – Jézus Krisztus megbízásai – ezek, amelyeknek engedelmeskednünk kell.

A jó hírük elterjedt. Példájuk erőteljesebben evangelizált, mint a szavaik. De tudjuk, még ennél is gyorsabban terjed a rossz hír, a problémák, a nézetkülönbségek híre. Kérdés, hogy mi mit hallunk meg, és mit terjesztünk? Azt mondják: a keresztyének vagy bátorítják, vagy elkedvetlenítik egymást. Te melyik csoportba tartozol?

Pál örök példát mutatott ezzel a pár mondattal is a hiteles életű, az Úr ügyéért semmitől meg nem hátráló, a rábízottakért felelősséget érző vezetőre.

Fodor István

DÉLUTÁN | 

A növekedés léptéke

Igehely: Mt 13:31–32; Kulcsige: Mt 13:32 „Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között.”

Milyen a mennyek országa? Egyáltalán kezdődhet-e valami fontos, valami világot rengető ilyen egyszerűen? Kezdődhet-e velünk bármi is? – gondolhatták a tanítványok, miközben fél szemükkel a félelmetes római katonákat, az önhitt farizeusokat, és a tudálékos írástudókat figyelték. Lehet-e vezetőnk – királyunk – a Mester? Nézz ránk, Jézus, kevesen vagyunk, észre sem vesz bennünket a világ! Más választ vártak a tanítványok a mennyek országával kapcsolatban. De a Mester a mustármag példáját hozta elébük.

Ki tudja, ki hiszi azt el, hogy abból a kicsiny mustármagból olyan hatalmas növény fejlődik? Az, aki elveti. Annak a személynek van hite, hogy egyszer terebélyes fa nő belőle, s oltalom lesz az égi madaraknak. Az Isten világában a legkisebb kezdeményezés is hatalmas ígéretet rejt.

Ilyen mustármag lehet valamennyiünk élete. Hitünk növekedése, mely végül megváltoztatja az életünket. S ilyen mustármag lehet az istenfélők kicsiny serege, ahol szolgálatodat végzed, s amelynek hatását talán most nem látod, de hidd el, e mustármagból hatalmas fa fejlődik annak a segítségével, aki a növekedést adja.

Fodor István

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
13 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Jn 2:15–17; Kulcsige: 1Jn 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.”

„De hát Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” – hivatkozhatnál a Biblia legismertebb igeversére. Igaz, csakhogy egyrészt ott a világ – görögül kosmos – szó az emberekre utal, itteni igénkben pedig az Istentől eltávolodott, vele teljesen szembenálló közegre, ami nem az Atyától van. A három ezt leíró kifejezés jól átfogja és bemutatja, hogy a testi és önző kívánságok, kiegészülve a büszke életmóddal mennyire Istentől idegen gondolkodást és viselkedésmódot eredményeznek. Ezekhez a megalapozottan hívő, folyton fejlődő keresztényeknek nem lehet semmi közük (Jak 4:4).