Harminc bibliai ok, hogy miért nagyszerű dolog lelkipásztornak lenni

1.  Isten a legfőbb valóság a világmindenségben. A lelkipásztorok az ő mindent betöltő örömének a tengerében úsznak.

Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél. (Ézs 45,5)

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan „ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?” Bizony, tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,33–36

 

2.  Jézus a legfőbb Szabadító, Mester és Barát mindazok között, akik valaha éltek vagy élni fognak. A lelkipásztorok szemlélhetik és ajánlhatják őt mindennap.

Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. (Jn 15,13)

…hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2,10–11)

Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. (Jn 15,15)

Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. (2Tim 2,8)

 

3.  A Szentlélek a legfőbb Segítője ennek a világnak. A lelkipásztorok számíthatnak az ő teljességére vég nélkül.

Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.

Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. (Jn 14,16; 16,7)

Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? (Gal 3,5)

Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel. (Ef 5,18)

 

4. A Biblia a legfontosabb könyv, ami csak létezik. A lelkipásztorok örömüket lelhetik az igén való meditálásban nappal és éjjel.

Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. (Zsolt 12,6)

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. (Zsolt 1,1–2)

 

5. Az evangélium a legfontosabb hír azok közül, amelyeket valaha hírül adtak. A lelkipásztorok lelkendezve hihetnek benne és mondhatják el mindennap.

Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. (2Kor 4,3–4)

Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. (Róm 1,14–15)

 

6. A közös istentiszteletek során Krisztus szeretete árad szét. A lelkipásztorok különleges kiváltsága részt venni ebben.

A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. (Kol 3,16)

Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. (Ef 3,8)

 

7. A hit a legfőbb összekötő Krisztussal, és egyesít Istennel rajta keresztül. A lelkipásztorok ezt a hitet segítik minden szavukkal, mert a hit hallásból van.

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Gal 2,20)

Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. (Fil 1,25)

 

8. A jövőbe vetett remény az evangéliumnak való engedelmesség legfőbb tűzhelye. A lelkipásztorok naponta táplálhatják ezt a tüzet Isten ígéreteivel.

A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. (Zsid 10,34)

Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged”. Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” (Zsid 13,5–6)

 

9. Az öröm a legfőbb ösztönző, hogy Isten nagyságát meglássuk a fájdalmakban és gyönyörűségekben. A lelkipásztorok lemondanak minden önző örömről, és nyájuk szent örömének élnek.

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. (Fil 4,4)

Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. (Fil 3,8)

Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. (2Kor 1,24)

 

10. A szeretetből fakadnak a legfőbb cselekedetek. A lelkipásztorok segítik, hogy a rájuk bízottak tetteinek a célja a szeretet legyen.

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. (Kor 13,13)

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. (1Tim 1,5)

 

11. A szentség hasonlóság a háromszor szent Istenhez. A lelkipásztorok naponta megöldöklik bűneiket mások szentsége érdekében.

Hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva, „Szentek legyetek, mert én szent vagyok”. (1Pt 1,15–16)

Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. (Róm 8,13)

Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. (1Kor 11,1)

 

12. A szenvedés a legfőbb teológiai iskola. A lelkipásztorok is járnak ebbe az iskolába a rájuk bízottak érdekében.

Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. (Zsolt 119,67–71)

Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. (2Kor 1,6)

 

13. A legfőbb igazság elmagyarázása az útja a mélyebb megértésnek. A lelkipásztorok megbízatása a legfőbb dolgok határozott hirdetése.

Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni. (ApCsel 20,35)

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. (Ef 4,11–12)

 

14. Hírül adni a legfőbb valóságot nagy kiváltság. A lelki­pásztorok az élő Isten hírnökei.

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. (2Tim 4,1–2)

Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! (2Kor 5,20)

 

15. Az emberileg lehetetlen dolgok a nagy Segítőhöz irányítanak minket. A lelkipásztor lelki céljai lehetetleneknek tűnhetnek neki, de nem lehetetlenek Istennek.

Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: „Akkor ki üdvözülhet?” Ő így felelt: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges”. (Lk 18,26–27)

De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. (2Tim 2,24–26)

 

16. A menny a legfőbb rendeltetésünk. A lelkipásztorok minden segítséget megadnak az embereknek, hogy oda juthassanak.

Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek”. (Mt 5,12)

Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. (Filem 20–21)

Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. (2Tim 2,10)

 

17. A pokol a legnagyobb ránk leselkedő veszély. A lelki­pásztorok minden segítséget megadnak az embereknek, hogy megmeneküljenek ettől.

Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. (Mt 10,28)

Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. (1Kor 9,22)

 

18. Az imádság egy ösvény Isten jelenlétének és erejének megtapasztalásához. A lelkipásztorok imádkoznak szünet nélkül.

Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. (Ef 6,17–18)

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsolt 50,15)

 

19. Az újjászületés a legfőbb csoda. A lelkipásztorok a bábák ezeknél a születéseknél, akiket mindig lenyűgöz ez.

A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy, így van mindenki, aki a Lélektől született. (Jn 3,8)

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. (1Kor 3,6–7)

Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által… Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. (1Pt 1,23–25)

 

20. A közösség olyan, mint a nagy vacsora. És itt a lelkipásztorok tartják a kezükben a szent edényeket.

Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. (Lk 22,15)

Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? (1Kor 10,16)

 

21. A bemerítés a legfőbb jelképe a halálnak és az életnek. A lelkipásztorok segítenek ezt igazán átélni Jézus nevében.

Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. (Róm 6,3–4)

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. (Mt 28,19)

 

22. A temetés adja a legfőbb alkalmat, hogy az örök dolgokra tekintsünk. A lelkipásztorok reménnyel telve állnak meg a tágra nyílt szemek előtt.

Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. (2Kor 5,6–8)

Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! (1Kor 15,54–57)

 

23. A házasságkötés férfi és nő életre szóló összekapcsolódása Isten által. A lelkipásztorok segítenek ezt nyilvánvalóvá tenni mindenki számára.

Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.(Mt 19,6)

Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. (Ef 5,22–25)

 

24. A kórházi látogatások szent közlései a legfőbb reménységnek. A lelkipásztorok közvetítik ezt hangjukkal és kezeikkel.

Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. (Jak 5,14–15)

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,13)

Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. (ApCsel 28,8)

 

25. A gonosz a legfőbb ellenség. A lelkipásztorok naponta harcolnak ellene a szent háborúban.

Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el, álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. (1Pt 5,8–9)

Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. (Jak 4,7)

 

26. A bölcs, biblikus tanács többet ér a színaranynál is. A lelkipásztorok gazdagon osztogatják ezeket.

Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. (Péld 25,11)

Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt! (Péld 16,16)

Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. (Kol 1,28)

 

27. A világmisszió a legnagyobb vállalkozás a világon. A lelkipásztorok prédikálnak és imádkoznak és mozgatják a mozdíthatóakat.

Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég. (Mt 24,14)

Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába”. (Mt 9,37–38)

 

28. A pénz szeretete a legfőbb gyökere megszámlálhatatlan gonoszságnak. A lelkipásztorok elvágják ezeket, és keresik a kipusztításuk lehetőségét minden nyájukban.

Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. (1Tim 6,9–10)

Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. (1Tim 6,6–8)

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. (2Kor 9,7)

 

29. Eljutni a szent ösvényekre minden bárány nagy szükséglete. A lelkipásztorok alázattal hordják a pásztorruhát, és a Főpásztor vezeti őket.

Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. (Zsid 13,17)

A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. (Zsid 13,20–21)

 

30. Az alázatos szolgálat mutatja az igazi nagyságot. A pásztorok örömmel mondják: neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem.

De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok… (Mk 10,43)

Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (Jn 3,30)

 

Forrás: http://szolgatars.hu/harminc-bibliai-ok-hogy-miert-nagyszeru-dolog-lelki...