A magyarlónai gyülekezet is lelkipásztort avatott

„Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen!” (Zsolt 118:24) - hangzott fel az ünneplésre biztató ige 2022. március 20-án délelőtt a lónai gyülekezetben. Ezen a napon igazi örömünnepre gyűltünk össze, hálát adni Isten gondviselő kegyelméért, hogy lelkipásztort rendelt a lónai és a mérai gyülekezetnek Pap Lénárd személyében. Ünneplésünk kétszeres imameghallgatás gyümölcse volt: nemcsak a gyülekezett könyörgött azért, hogy Isten rendeljen számunkra lelkipásztort, hanem Pap Lénárd is azért imádkozott, hogy a lónai gyülekezettől kapjon meghívást. Isten pedig úgy rendelte, hogy kegyelméből megadja kéréseinket. Hála Neki ezért!

A délelőtti alkalom imaórával kezdődött. Tóth Róbert lelkipásztor és Mártonfi Timóteus, helyi szolgálattevő, a Lk 4:18-19 alapján buzdítottak hálára a szabadulásért, amit Megváltónk hozott. Ezt követően Borzási Pál, gyülekezetünk korábbi lelkipásztora hirdette Isten igéjét a Préd 12:11-16 alapján, a lelkipásztor jelleméről. Egy jó lelkipásztor elsősorban kiegyensúlyozott: egyensúlyra törekszik a tanulásban és a tanításban, a felkészülésben és az üzenet átadásában. A jó lelkipásztor továbbá olyan, mint a szeg és az ösztöke: Isten igéjét biztosan, alaposan értelmezi és hirdeti, hogy lehessen építeni rá, valamint mozgásra, haladásra ösztönzi a gyülekezetet, aminek ő maga is része. Lelkipásztori szolgálatáért felelősséggel tartozik, és számot fog adni róla. 

Az igehirdetés után Pap Lénárd, avatandó lelkipásztor önéletrajzát hallgattuk meg, amiből kiderült, hogy igen fontos szál köti a lónai gyülekezethez, mivel 2011-ben, egy ifjúsági konferencián itt fogadta el az Úr megtérésre való hívását. Évek múltán, sokak bátorítása mellett, személyes meggyőződése alapján a szolgálatra való elhívásnak is igent mondott. A szolgálatban való helytállásért, vezetésért, áldásért, gyümölcsért és Isten kegyelméért kézrátétellel imádkoztak a jelenlevő lelkipásztorok. 

Ezután újonnan felavatott lelkipásztorunk köszöntésére került sor a helybeliek és a vendégek részéről. Sok megfontolandó jótanács és bátorító üzenet hangzott el a lelkipásztor felelősségéről, aki a nyáj gondviselője, őrizője és legeltetője (Jakab Endre, helyi gyülekezetvezető az ApCsel 20:28 alapján), az Istennel való járás és a közbenjáró imádság fontosságáról (Rajna Ottó lelkipásztor a 2Móz 34:8-9 alapján), a szeretetben való szolgálatról, amely a győzelmünk kulcsa (Dornea Petrică, a helyi pünkösdi gyülekezet lelkimunkása a Mk 10:45 alapján), a szolgálatban való többletről (Máté János helyi református lelkipásztor az Ézs 6:8 alapján), valamint az együttmunkálkodásról és a közös teherviselésről (Oláh Lajos lelkipásztor a Neh 2:18 alapján). Pap Lénárd feleségét, Lídiát, az Ef 4:1-3 igeszakasszal köszöntötte Ferenczi Annamária, és egyben bátorította a hűségre és a kitartásra.

A délelőtti alkalmat közös ebéd követte, így folytattuk az ünneplést. Délután Pap Lénárd lelkipásztor hirdette az igét a Mt 22:1-14 alapján Isten hívásáról és az ember válaszáról, valamint arról, hogy mit jelent elfoglalni a helyünket Isten országában. Az igehirdetés után újabb köszöntések és bátorító üzenetek hangzottak el a lelki munkában elvárt becsületességről (Máté Miklós lelkipásztor a 2Tim 2:15 alapján), az imaélet fontosságáról (Tóth Róbert lelkipásztor), a szolgálat átvételéről Józsué és Mózes példája alapján (Zsemlye Alfréd lelkipásztor), a szolgálatban való megerősödésről (Pap Elemér, a lelkipásztor édesapja, a 2Tim 2:1 alapján), valamint a szolgálatban való bátorságról (Ferenczi Lajos lelkipásztor az 1Tim 4:12 alapján). Pap Lídia és Jakab Győző verssel, gyülekezetünk gyermekei pedig énekkel köszöntötték az új lelkipásztort. Szolgált az énekkar és a zenekar is. Az ünnepi alkalmat Fazakas György lelkipásztor igei üzenete zárta, amelyben szolgáló lelkületről és a szolgálat szükséges összetevőiről (indíttatás, bátorság, segítség) volt szó, a Jer 38:7-10 alapján.

Urunk gazdagon megáldotta ezt a napot. A továbbiakban is Benne bízunk, hogy formálni fogja gyülekezetünk életét és szolgálatát lelkipásztorunkkal együtt!

Péter Abigail, Lóna