RMBGySz*

Lelkipásztor és gyülekezeti vén avatás a kolozsvári Kőszikla gyülekezetben

Avatási ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a Kolozsvári Kőszikla Gyülekezet tagjai és barátai 2021. január 31-én, vasárnap délután a Via Gyülekezet tágas imatermében, Kolozsváron. Szövetségünk elnöksége Bálint Dávidot a gyülekezet lelkipásztorává, ifj. Szűcs Attilát és Szilágyi Szabolcsot pedig presbiterré avatta fel. 

Berszán István testvér, az alkalom programvezető házigazdája nyitó beszédében szeretettel köszöntötte a helyi gyülekezetet, a vendégeket, szövetségünk képviselőit, az avatandó testvéreket, és ismertette a járványhelyzet szabályaival kapcsolatos tudnivalókat. Bevezető üzenetében hangsúlyozta, hogy az alkalom igazi házigazdája a szentháromság Isten, nekünk pedig egyetlen dolgunk mindvégig és mindenben a házigazdára figyelni és ebben egymásnak is segíteni. 

A zenés imaáhítat után, amelyet Vincze-Anók Csaba testvér és a gyülekezet helyi énekcsoportja vezetett, Borzási Pál lelkipásztor, szövetségünk főtitkára hirdette Isten Igéjét az ApCsel 14:21-23 alapján. Kiemelte, hogy a Kőszikla Gyülekezet lelkipásztora és két presbitere ugyanabban kell fáradozzon, amiben Pál apostol is buzgólkodott. Először is Kolozsvár elveszettjeit Jézus tanítványaivá kell tenni (21. v.). Az evangelizálás elsődleges feladatuk, még akkor is, ha a térítést a mai világban sokan rosszalják, vagy egyenesen ellenzik. Másodszor, a bemerített tanítványokat tanítani kell Jézus parancsának megtartására (22. v.). Erre azért van szükség, mert a megtértek hitét heves üldözések és hamis ideológiák tépázzák majd meg, de szükséges megérteniük, hogy a folyamatos kereszthordozás és az alkalmi üldöztetés velejárója a bibliai tanítványságnak. Harmadszor, a kitartó és érett tanítványok közül tanítókat kell választani (23. v.). Mivel nincs itt maradandó városunk, a most felavatott szolgálattevők sem fognak örökké Kolozsváron maradni, ezért arra kell törekedniük, hogy a maga idejében új elöljárókat válasszanak, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek (2Tim 2:2). 

Az avatást felvezető gondolatokban Berszán testvér elmondta, hogy a Kőszikla Baptista Gyülekezet soha nem akart kiszakadni a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségéből, mert fontosnak tartotta a tágasabb közösség megtartó erejét. Kifejezte a közösség azon óhaját, hogy nem akarnak elszigetelődni, hanem szeretnének minden tekintetben együtt munkálkodni Krisztus összes többi, világból kihívott helyi gyülekezetével – ország- és felekezeti határokon belül és azokon túl is – jó kapcsolatot kiépíteni, föltétlenül a régi gyülekezettel is, ahonnan indultak. 

A szót Budai Lajos missziói alelnök és az avatóbizottság elnöke vette át, aki a hármas avatást vezette. Testvérünk a lelki munkások felavatásának bibliai alapjait olvasta fel az Ef 4:11-12-ből. Az avatandó testvérek: Bálint Dávid, ifj. Szűcs Attila és Szilágyi Szabolcs bizonyságot tettek megtérésükről és a szolgálatra való elhívásukról, majd az avató bizottság tagjai által feltett kérdésekre válaszolva, vallást tettek arról, hogy mit hisznek a Szentírásról, a megváltásról, a gyülekezeti fegyelemről, Istenről, a megtérésről és újjászületésről, a megigazulásról és istenfiúságról és az úrvacsoráról. Mindhárom testvérünk Isten és az ünneplő gyülekezet előtt ígéretet tett arra nézve, hogy a Biblia tanításához hűséges lesz, azt hirdetni fogja a gyülekezetben, képviselni a társadalomban és sokakat az igazságra vezet. Vállalták, hogy hűségesek lesznek a pásztorációban, az adminisztrációban és mindenfelé szervezeti kérdésben és támogatni fogják a gyülekezetet, hogy az egyre szentebb legyen és egyre inkább az Úr Jézus jelleme rajzolódjon ki benne. A gyülekezet tagjai állva és hangos szóval tettek ígéretet az Úr előtt, hogy az avatott vezető testvérek szolgálatát elfogadják, szolgálatukat jó indulattal támogatják, amit kérnek, megteszik és engedelmesen, velük együtt követni fogják az Úr Jézust. Az avató bizottság tagjai: Bálint Pál, Borzási Pál, Szűcs Sándor, Szabó László, Szűcs Dániel, Szűcs Attila id. és Budai Lajos kézrátétellel imádkoztak a fiatal lelki vezetőkért, kérve az Urat, hogy a Szentlélektől kapott ajándékaikat kamatoztatni tudják a gyülekezet javára, hogy ez által a közösségnek szép és áldott jövője lehessen. 

Az istentisztelet utolsó részében köszöntések hangzottak el: a helyi gyülekezet részéről Berszán István, a Szövetség részéről Szűcs Sándor pásztorációs alelnök, a Rákoskeresztúri Gyülekezet részéről videóüzenetben Rabatin Gábor köszöntötte a felavatott testvéreket. Zárszót Szabó László, a gyülekezet korábbi ügykezelő lelkipásztora mondott, majd egy közös énekkel tettünk bizonyságot arról, hogy számunkra Krisztus lett a sarokkő, a drága Megmentő, kőszikla a viharban, hiszen Ő az Úr! 

Szabó László lp.