Lelkipásztoravatás a szilágysámsoni gyülekezetben

Különleges, örömteli alkalomra gyűltünk össze 2022. március 13-án a sámsoni baptista gyülekezetben helybeliek és a vendégek Zsemlye Alfréd lelkipásztor avatásának megünneplésére. A házigazda, Gergely Pál nyugalmazott lp. által elmondott köszöntés után Gyulai Zoltán, a gyülekezet egyik elöljárója olvasott igét majd buzdította imádságra a gyülekezetet. Megemlítette, hogy ugyanaz a dátum, amely gyülekezetünk történetébe örömünnepként íródik be, a környező országokban a háború dátumát jelenti. Beszélt a kézrátétellel történő ima jelentőségéről, mely nem pusztán formaság, hanem Isten kiáradó áldásaiért való könyörgés. Moroz Tamás bihari lp. az Efézusi Levelet idézte (4:7, 11-13), hangsúlyozva, hogy Krisztus az, aki rendel pásztorokat, tanítókat a gyülekezetek számára, és az Ő gondoskodása, akarata által talált egymásra ez esetben is pásztor és gyülekezet: miközben ugyanis Zsemlye Alfréd, még teológiai hallgatóként családjával és barátaival szolgálati helyért imádkozott, a sámsoni gyülekezet pásztorért, munkásért könyörgött. 

Fazakas György hadadnádasdi lp. ünnepi igehirdetése a Jn 4:31-38 alapján a pásztor és gyülekezet közös céljáról, Isten országának építéséről, Jézus „titkos eledeléről”, ami az Isten akaratának keresése és teljesítése, a lelki látás szükségességéről a munkamezőn, az elrendelt idők felismerésének fontosságáról szólt. 

Szűcs Sándor belényesi lp., az avatóbizottság elnökeként az ApCsel 13. részéből olvasott igét, majd Zsemlye Alfréd bizonyságtétele következett, melyben megtérését és szolgálatra való elhívását ismertette. Testvérünk, megtérését követően 2010-ben merítkezett be az érszőllősi gyülekezetben. Egyetemre járt, és dolgozott is már, miközben újból és újból hallotta Isten szolgálatra hívó hangját, különösen az 1Tim 4: 12-16 igeszakasz által. Engedve a hívásnak felvételizett 2017-ben a baptista   teológiára, Nagyváradon. A teológiai évek alatt istenfé-lő segítőtársra talált Bóné Gréczi Loretta Cecília személyében, akivel 2019-ben házasságot kötöttek. A 2021-es esztendő a tanulmányok befejezésének és a sámsoni gyülekezet meghívásának éve is volt, amikor az igenek találkoztak, és Isten áment mondott az imákra.

Az avatóbizottság tagjai, Bándi Sándor, Fazakas György, Bálint Pál, Szűcs Sándor, János Csaba, Gergely Pál lelkipásztorok hitelvi kérdéseket tettek fel, amelyekre Zsemlye Alfréd a Biblia tanítása alapján válaszolt. Ezután a fent említett testvérek kézrátétellel imádkoztak az új lelkipásztorért, majd az énekkar énekelte az ároni áldást Szabó Csaba vezetésével. Szűcs Sándor lp. köszöntötte a frissen felavatott lelkipásztort, átadva a lelkipásztori címét igazoló okiratot. Bántó Zoltán, a sámsoni gyülekezet elöljárója és a község polgármesterének üdvözlő szavai következtek a Zsemlye házaspár felé, majd Rácz Tamás szólt a körzethez tartozó mocsolyai gyülekezet képviseletében. Ezután Szász Bálint Róbert sámsoni református lelkész adott át igei köszöntést, majd Szabó Róbert, a margittai gyülekezet és körzet képviseletében beszélt a felavatott lelkipásztor ifjúkoráról, a margittai gyülekezetben és körzetében kifejtett munkásságáról, isteni erőt és áldást kívánva életére és munkásságára új szolgálati helyén. A köszöntések sora János Csaba lelkipásztor igei gondolataival zárult. 

A délutáni istentisztelet keretében elhangzott Zsemlye Alfréd lp. székfoglaló igehirdetése az Ef 6: 10-20 alapján, melyben a lelki csatáról, az ellenséges erőkről, a hatékony lelki fegyverzetről, az éber őrködés szükségességéről, az Ige mindenek feletti győzelméről, és a megjutalmazásról hallottunk. Énekkari és zenekari szolgálatok után ismét köszöntések hangzottak el: Papp Lénárd lp. és Bálint Pál lp. köszöntötte a felavatott lelkipásztort és feleségét, Lorettát. Bálint Ibolya jó tanácsokkal, igei útravalóval látta el az ifjú lelkipásztorfeleséget. A mocsolyai gyülekezet részéről Rácz Tamás, Tolnai Gyula és az énekcsoport szolgált. A köszöntések sora Gergely Pál lp. igei gondolataival és köszöntésével zárult, aki a Mt 11:29 és 2Tim 4:5 versei alapján hangsúlyozta az élet iskolájában való tanulás és a Mestertől való tanulás fontosságát. „Aki tőle tanul, az szolgál jól. A tanulás gyakorlása feljogosít a tanításra, segít a szolgálat teljes betöltésére.”
Isten dicsőítésére játszotta a fúvószenekar Gyulai Gyula karvezető irányításával az „Előtted, Atyánk leborulunk most…” és a „Hajlékunk voltál, Istenünk, minden időben nékünk…” c. karénekeket. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké, áldása pedig kísérje továbbra is Zsemlye Alfréd lp. és családja életét, munkásságát, és maradjon a sámsoni gyülekezettel és körzettel! Soli Deo Gloria!

Gergely Erzsébet-Borbála