RMBGySz*

Mit keresitek a holtak között az élőt?

– Lk 24:6

Az Úr Jézus Krisztus feltámadásának első szemtanúi asszonyok voltak. Ezek az asszonyok, azzal, hogy ők az elsők a sírnál, ráadásul olyan korán reggel, azt bizonyítják, hogy nagyon ragaszkodtak az Úrhoz, szerették Őt. El voltak kötelezve neki. Mária Magdalénából hét ördögöt űzött ki az Úr Jézus. De az asszonyok között még voltak olyanok, nem kevesen, akiket szintén az Úr Jézus gyógyított meg. Ez az áldás és gyógyulás azt eredményezte, hogy ezek az asszonyok teljesen odaszánták életüket az Úr szolgálatára. Hálából szolgáltak neki. Mindazok, akiket az Úr Jézus a bűn rabságából, az ördög karmai közül megszabadított, szolgálni fognak neki. Jogosan gyanakodhatunk tehát mindazokról, akik keresztyéneknek vallják magukat, de csak kevés, vagy szinte semmi szolgálatot nem mutatnak be az Úr Jézus Krisztus iránt, hogy hitük lehet nem is valódi. Aki igaz hívő, az szolgálni fog! 

Az asszonyok, a sírhoz érkezve csodálkoznak azon, hogy a kő el van hengerítve a helyéről, utána pedig azon, hogy a sír üres. Nem találják az Úr Jézus testét. Majd azon csodálkoznak, mikor meglátják az angyalokat a sírban. Megrémülve csodálkoznak, majd a földre hajták orcájukat! Ez viszont kifejezi az asszonyok tiszteletét, amit mutattak a mennyei, szent dolgok iránt. Mennyire szükség van ilyen emberekre ma is. Manapság nem sok tiszteletet mutatnak az emberek a mennyei, szent dolgok irányába. 

Utána, röviden és határozottan egy az angyalok közül szól az asszonyokhoz. Máténál úgy olvassuk, hogy előbb azt mondja nekik az angyal, hogy ne féljetek! Szükségük volt arra, hogy zaklatott lelki állapotukat az angyal lecsillapítsa, hogy megnyugtassa, vigasztalja őket. Mindezt azért, hogy tudjanak jobban odafigyelni arra, amit még mondani akart. De ezzel kezdi – ne féljetek! Nagy szükségünk van nekünk is arra, hogy meghalljuk az Úr szavát, ahogy ezekben a zaklatott időkben nekünk is azt mondja – ne féljetek! Tegyük magunkévá ezt!

Majd az angyal folytatja (szintén Máté Evangéliumából idézve): tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek! Informálja az angyal az asszonyokat arról, hogy ő nagyon jól tudja azt, hogy miért mentek oda. A hitetlen ember számára nagy gyötrelem az az igazság, hogy Isten mindent tud, a szívünkben lévő szándékokat is, de a hívő ember számára ez egy vigasztalás. Isten tudja, miért jársz imaházba, Isten tuja, miért imádkozol, miért olvasod a Bibliát. Ha ezek a szándékok szentek, akkor nincs okunk a félelemre! De csak akkor, ha szentek! Mert ha nem szentek, akkor az angyalok nem fognak tudni vigasztalni! 

Utána folytatja: miért keresitek a holtak között az élőt? Élők csakis az élők között lehetnek. Ezért, aki azt vallja, hogy él, lelkileg, az már nincs mit keressen olyan helyeken, ahol a halál és sötétség uralkodik. Nincs itt, hanem feltámadott! A húsvét ünnepének jelszava ez: nincs a sírban, feltámadott! És ezt az angyal alátámasztja egy lényeges kijelentéssel, az Úr Jézus ígéretével: emlékezzetek rá, mit mondott néktek! Isten Igéjéhez vezeti az angyal őket, még csak nem is saját megtapasztalásukhoz, amit saját szemükkel láttak. Biztosabb az, amit Krisztus megígért, mint az, amit az asszonyok láttak! Manapság a hangsúly sok helyen a látomásokban, megtapasztalásokban, érzelmekben van, de a legbiztosabb az Ige – ez nem tévedhet! 

Megemlékezének az Ő szaváról! Ez nem egy fizikai, értelmi memória kiesés volt a részükről, ez egy lelki betegség, ami minden időben megtalálható sajnos, a legjobb emberben is. Hajlamosak vagyunk elfelejteni a lelki igazságokat. Ezért szükséges a Bibliát sokszor olvasni, ezért kell az imaházba járni, ezért nem szabad az igazságokat megunni, ha már hallottuk is. Azért hallgatjuk újra és újra, hogy ne felejtsük el! Ez egy lelki gyakorlat. A sportban is, amikor készülnek egy versenyre, ugyanazokat gyakorolják el ezerszer, és nem unják meg, mert tudják, hogy ezzel edzik, felkészítik a testüket. Lelkileg is így van. Nem szabad megunni ezeket a lelki gyakorlatokat, mert frissen tartja memóriánkat, hogy meg ne feledkezzünk Isten Igéjéről. 

Az angyal utasítására, az asszonyok elmennek és elújságolják a jó hírt a tanítványoknak. Elmondák mindezeket – semmit sem hagytak ki az üzenetből! A tizenegynek, és mind a többieknek. Onnan terjedt majd tovább a hó hír. Ők voltak az Úr Jézus Krisztus feltámadásának első bizonyságtevői. De üzenetüket nem mindenhol és nem mindenki fogadta. Üres beszédnek nevezték az asszonyok üzenetét. Megvetették őket. Ez tiszteletlenséget árul el a jó hír irányában. Minden korszakban voltak és vannak olyanok, akik tiszteletlenek Isten Igéjével, üzenetével szemben. A Bibliát, Isten szavát, manapság is csak nagyon kevesen és keveset tisztelik. Kinevetik, ódivatúnak tartják, mikor pont a legkorszerűbb könyv, a mai napokra szól csak igazán. 

De nem csak tiszteletlenség van itt sokakban, hanem hitetlenség is. Nem hívének nekik! És ez nem meglepő, ott, ahol tiszteletlenség van valami, vagy valaki iránt, ott lesz hitetlenség is. Nem hittek az üzenetnek, mert nem tisztelték azt. Az ördög egyik álnok terve, hogy rávegye az embereket arra, hogy ne tiszteljék Isten szavát, a Bibliát, mert ha ezt eléri, akkor azt is eléri, hogy az emberek ne is higgyenek benne. Üres beszédnél maradnak, és aki úgy gondolja, hogy a Biblia üres beszéd, azzal érvel: hogyan is higgyek annak, ami üres beszéd! 

Egy jó hír és egy kihívás áll még előttünk végezetül. A megvetés és gúny ellenére, ezek az asszonyok nem állnak meg, hanem viszik tovább a jó hírt, az üzenetet. Még ha nem is fogadták az üzenetet a tanítványok sem először, az asszonyok nem álltak le, nem bátortalanodtak el. Nem is jutottak volna el a többiekhez, ha a tanítványok hitetlensége megállította volna őket. Mekkora kihívás és jó lecke a hívő ember számára ma is. Isten Igéjének az üzenete nem lesz azonnal tárt karokkal fogadva ebben a társadalomban sem, amelyikben mi élünk. Sőt, ma is a legtöbbek előtt, lehet üres beszéd az evangélium jó híre. De mi akkor is hirdessük, különösen e nehéz időkben!
Sajnos vannak olyanok is, akik változtatni akarnak az üzeneten, hogy a világnak ne tűnjön üres beszédnek, hanem megkapónak, tetszetősnek. De egy megváltoztatott üzenet nem lesz az igazi, valós üzenet. Noé üzenete, figyelmeztetése a világ felé nem volt népszerű, de Noé mégsem változtatott az üzeneten. Pál üzenete a zsinagógákban a zsidók felé sem volt népszerű, nem fogadták szívesen, de Pál mégis a megfeszített és feltámadt Krisztust prédikálta. Nem változtatott az üzeneten. Ezt hirdetjük mi is, akár elhiszi az ember, akár nem. De higgyük el, mert jól járunk!

Áldott feltámadási ünnepet!

Pardi Félix lelkipásztor, a Szövetség elnöke