Szolgálattevők konferenciája a Kolozsvári Missziókerületben

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a tavaly ősszel szervezett szolgálattevők konferenciájának volt folytatása. A tavalyi konferencián, amely Kolozsváron volt megtartva, dr. Borzási Pál perecseni lp. szolgált a következő témakörben: ,,Biblikus döntéshozatal a gyülekezetben.” 

Isten kegyelméből 2023. február 18-án, a Magyarlónai gyülekezetben újból találkozhattak a kolozsvári missziókerület lelkipásztorai és szolgálattevői. A konferencia imaáhítattal kezdődött, Pap Lénárd helyi lp. az 1Kor 15:58, illetve Balázs József tordai tv. az 1Tim 1:12-16 alapján buzdították imára a testvériséget. Ezt követően Rajna Ottó lp. a missziókerület elnöke köszöntötte az Ef 3:16 igeverse alapján az egybegyűlt szolgálattevőket. 

A szolgálattevők konferenciáján dr. Vass Gergely zilahi lp. tartott előadást a ,,Vezetők és feladatköreik a gyülekezetben” témakörben, a Pál Filemonhoz írt levelének első versét felolvasva. Az alábbiakban egy rövid részletet közlünk az előadásból. 

Szellemi síkon is dúl a háború, és a Sátán mindent bevet, hogy a gyülekezeteket szétzilálja, és ha lehet, a lelki munkásokat kikészítse. Ezért meg kell erősödnünk és gyermeki hittel kell végeznünk minden szolgálatot, amit az Úr ránk bízott. Szükségünk van Isten Lelkének képesítésére is, az Úrral való mély kapcsolatra, valamint a lelki testvérekkel való szoros közösségre is, amely nélkül szolgálatunk kudarcba fulladna. Minden gyülekezeti szolgálatnak igen nagy áldásul szolgál az ima, böjt háttér és a missziós beállítottság. Továbbá feladatainkat krisztusi indulattal kell végeznünk, hogy az Úr áldását tapasztaljuk. 

A gyülekezet pásztorlása, lelkigondozása

Krisztus adott némelyeket apostolokul… másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul (Ef 4:11). A pásztorlás és lelkigondozásnak sajátos feltételei vannak. Pozitív példa mutatása, családi életük kifogástalansága, személyes előrehaladásuk a lelki életben. Az ilyen szolgálattevőknek feladatköreik is vannak: Isten imádása, a gyülekezetre való gondviselés, felvigyázás, őrizés és táplálás. A tanításban és vezetésben való fáradozás. A szentek felkészítése a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. És még sok egyéb szolgálati lehetőség is van. 

Gyülekezeti dicsőítés, zenei szolgálatok

A dicsőítés, az imádat sokkal több adott új stílusoknál, a sajátos hangszerelésnél, a pergő ritmusnál. Az ének-zene szolgálatok is rendkívül fontosak a gyülekezetben. Az énekek üzenete járja át a benne résztvevőket. A zenei szolgálatok vezetői vegyenek elő régi és új stílusú énekeket is a hallgatóság összetételének, az alkalmaknak megfelelően.  Istent dicsőítheti az énekkarok szolgálata, vagy a fúvós zenekarok szolgálata, illetve a dicsőítő csoportok szolgálata is, végül pedig a közös énekek is igen fontosak az összejöveteleinken, mert ezáltal mindenki részt vehet az istentiszteleti dicsőítésben. 

A gyülekezeti technikai szolgálatok

Ebből is a legjobbat kell nyújtani, mert Urunknak kijár a legjobb minőség. Ő Fiát adta értünk. Ide tartozik a fűtés-hűtés, ami idejében kell történjen. Aztán a világítás legyen egyenletes, kellemes, elégséges. A vetítés idejében kezdődjön, és legyen megfelelő betűméretű. Az élőközvetítés is kezdődjön és végződjön idejében. Legyen építő jellegű, kellemes, változatos.

Diakónia gyülekezeten belül és kívül

A Szentírás több feltételt is támaszt a diakóniában szolgálókkal szemben. Legyenek tiszteletre méltók, becsületesek, nem haszonlesők, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel…(1Tim 3:8-12). Kemény munkával is gondot kell viselni az erőtlenekről: árvákról, magányos idősekről, otthon levő súlyos betegekről. Szükséges gondoskodnunk az özvegyasszonyokról is. Csak a valóban szükségben levőket kell segítenie a gyülekezeteknek. Fontos a szegények támogatása. Alkalmazzuk ezt a külmisszióban is!

Oktatási szolgálatok a gyülekezetben és a gyülekezeti intézményekben

Hála az Úrnak, egyre több lehetőségünk van erre! Egyre nagyobb szükség van a keresztyén erkölcs és értékek ismertetésére a mi köreinkben is. Erre sor kerülhet a gyülekezeti bölcsődékben, óvodákban, elemi iskolákban, középiskolákban, az egyetemi oktatásban is. A gyülekezetekben elterjedt a vasárnapi iskolai, tini, ifjúsági nevelés is, aminek nagy áldása van. Még szükség van több bibliatanulmányozó kiscsoportra, aztán házasságra felkészítő tanfolyamokra és egyéb tanfolyamokra is. 

Végül még elhangzott néhány tudnivaló a gyülekezeti kommunikációs és az adminisztrációs szolgálatokkal    kapcsolatosan is. 

Az előadás után lehetőség adódott a hozzászólásokra, illetve kérdések feltevésére is. A konferencia a lónai testvérek szeretetvendégségével ért véget, amiért szeretnénk köszönetünket kifejezni! 

Tóth Róbert lp.