RMBGySz*

Vezetők és feladatköreik a gyülekezetben

– Szolgálattevők konferenciája volt Szalárdon

Hálásak vagyunk Istennek, hogy 2022. február 26-án együtt konferenciázhattak a nagyváradi missziókerület gyülekezeteinek lelkipásztorai és szolgálattevői. A konferencia vendégfogadó gyülekezete a szalárdi baptista közösség volt. Testvéreink nagy szeretettel, kedves szavakkal, finom süteményekkel, kávéval és teával fogadták a találkozóra érkező testvéreket. Az alkalom végén finom ebédet is kapott minden résztvevő, amiért ismételten szeretnénk köszönetünket kifejezni a szalárdi gyülekezet felé.  Az alkalom keretében dr. Vass Gergely, zilahi lelkipásztor tartott előadást a „Vezetők és feladatköreik a gyülekezetben” témakörben. A tanítás után kiscsoportokban imádkoztunk, majd Szűcs Sándor, missziókerületünk elnökének vezetésével beszélgetésre került sor az elhangzott előadás témái kapcsán. A konferencia Veress Efraim szalárdi lelkipásztor záró igei üzenetével ért véget. Hálásak vagyunk a testvéri találkozásért, a lelki közösségért és minden áldásért, amit az Úr adott ezen a délelőttön mindazoknak, akik vállalták, hogy részt vesznek a konferencián. Az alábbiakban egy rövid részletet közlünk az előadás írott anyagából, a teljes jegyzet a Szövetség weboldalán megtalálható, az rmbgysz.ro címen. (Szabó László lp.) 

Nem beszélhetünk hatásos, hiteles és tekintéllyel bíró gyülekezeti vezetőkről az Istentől személyesen kapott, a gyülekezet által felismert és megerősített elhívás és az arra adott pozitív válasz nélkül. Az Úrba vetett élő és gyermeki hittel kell végezniük minden szolgálatukat. Isten Lelkének képesítése és fölöttük való uralma, valamint a lelki-szellemi testvérekkel való szoros közösség nélkül szolgálatuk kudarcba fullad. Azonban szükségük van ige- és a tevékenységi területükkel kapcsolatos ismeretekre és tapasztalatokra is. Mind Isten, mind emberek nyilvánvaló életszentséget várnak tőlük. Nem kell feltétlenül tudósoknak, zseniknek lenniük, de hűségeseknek, kitartóknak igen! Elengedhetetlenül fontos, hogy az Úr bizonyítson mellettük és álljon ki mellettük! Akármilyen foglaltak legyenek a szolgálattevők, nem engedhetik meg maguknak az Istennel való személyes kapcsolatuk elsorvadását, sem az emberek felé való együttérző kapcsolataik felszínessé válását! Jelen kell lenniük az életükben, harcukban, kikapcsolódásaikban, munkájukban, összejöveteleiken, szolgálatukban. Minden gyülekezeti munkának igen sokat használ az ima és böjt háttér, támogatás. Feladataikat krisztusi indulattal, Istennek kell végezniük. Egy személy többféle szolgálatot is végezhet, de ne legyen tevékeny résztvevője abszolút mindeniknek, mert előbb vagy utóbb ki fog égni, össze fog omlani. Érte is kár és a vezetetteknek is!

A gyülekezet pásztorlása, lelkigondozása

Pál apostol írta a római börtönből, hogy Krisztus adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul. (Ef 4:11) Ugyancsak ő ír presbiterekről, püspökökről, vénekről is. (1Tim 3:1; 4:14; Tit 1:5) Lukács, Péter és János is említ presbitereket, véneket. (ApCsel 16:4; 21:18; 1Pt 5:1; 2Jn 1:1; 3Jn 1:1) A pásztorlás, lelkigondozás szolgálatával kapcsolatban fontosak tárgyalnunk ennek sajátos feltételeit, az ilyen szolgálattevők feladatköreit és a gyülekezet viszonyulását hozzájuk.

Zenei szolgálatok

Az ének-zene szolgálatok is rendkívül fontosak a gyülekezetben.E szolgálatok vezetői vegyenek elő régi és új stílusú énekeket is a hallgatóság összetételének, az alkalmaknak megfelelően. A dicsőítő csoportoknak legalább öt tekintetben előnyük lehet az énekkarokkal szemben: a fiatalabb nemzedék általában jobban kedveli őket; magasabb lelkiszínvonal várható el tőlük, már a csoport nevéből adódóan is; több gyakorláson vehetnek részt a kisebb létszám miatt; jó esetben tagjai mind kiváló ének-zenei képességgel rendelkező, zeneileg magasabban képzettekből választhatók ki (főleg a nagyobb gyülekezetekben). Végül pedig könnyebben szállíthatók, mint egy énekkar. Viszont a tagjaik és csoportjaik közötti disszonancia, vetélkedés inkább tetten érhető lehet. Hátrányuk, hogy csökkentik a repertoárt és kevesebben énekelnek velük együtt. Nagy mértékben függnek a technikai körülményektől is. 

Nem szabad lemondanunk énekkarainkról sem. De ne legyenek egyeduralkodók. Használják ki a több szólam adta nagyszerű lehetőségeket. Csak nyernek azzal, ha szolgálatuk valamivel fiatalosabb, lendületesebb és változatosabb lesz. Temetéseken is, még rosszabb időjárás esetén is, szolgálatképesek lehetnek. Istenünk rászolgál a zenekarok dicsőítésére is. A zenészek lelki-szellemi élete és szolgálataik minősége is legyen szemük előtt. A fúvós szolgálatok szabadtérben, vonulás közben is remekül érvényesülnek. A közös énekek igen fontosak összejöveteleinken. Kiváló lehetőséget jelentenek a hallgatóság bevonására, megmozgatására (még maszk viselés ellenére is). Jobban megy határozott kezdéssel és vezetéssel. 

Diakónia gyülekezeten belül és kívül

A Biblia több feltételt is támaszt a diakóniában szolgálókkal szemben. Legyenek tiszteletre méltók, becsületesek, nem haszonlesők, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. Feleségük legyen példás hívő nő, gyermekeik legyenek engedelmesek. (1Tim 3:8-12) Ha szükséges és lehetséges, legyen mindennapi ételosztás részrehajlás nélkül. (ApCsel 6:1-7) Kemény munkával is gondot kell viselni az erőtlenekről: árvákról, magányos idősekről, otthon levő súlyos lefolyású akut és krónikus betegekről. (ApCsel 20:35) Szükséges gondoskodnunk az özvegyasszonyokról. (1Tim 5:3-10) Csak a valóban szükségben levőket kell segítenie a gyülekezeteknek. (1Tim 5:16) Fontos a szegények támogatása. Alkalmazzuk ezt a külmisszióban is! (2Kor 8:1-6.11-15)

Oktatási szolgálatok a gyülekezetben és a gyülekezeti intézményekben

Hála az Úrnak, egyre több lehetőségünk van erre! Egyre nagyobb szükség van a keresztyén erkölcs és értékek ismertetésére, megerősítésére. Áron is vegyük meg az alkalmakat! (Péld 22:6) Ezen a területen is fontos a megfelelő felkészültség, kapcsolattartás, tapasztalatcsere, továbbképzés. Sor kerülhet rá a gyülekezeti bölcsődékben, óvodákban, elemi iskolákban, középiskolákban, az egyetemi oktatásban is. A román testvéreink jó példával járnak előttünk. Immár hagyománnyal bír a nagyváradi és zilahi ilyen jellegű magyar úttörés.Szövetségünkön belül elterjedtebb a gyülekezetekben zajló vasárnapi iskolai, tini, ifjúsági nevelés, oktatás. Ajánlott rendszeresen frissíteni a leadásra kerülő anyagot. Szükségünk van a bibliatanulmányozó kiscsoportok, a gyermeknevelői tanfolyamok, a házasságra felkészítő tanfolyamok, a házi közösségek, az egészségi tanfolyamok, a teológiai tanfolyamok szervezésére, vezetésére is. 

Szabó László lp., Vass Gergely lp., Gönczi Géza