RMBGySz*

2021. szeptember 15., szerda

DÉLELŐTT | 

Vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat

Igehely: Zsid 9:15-22; Kulcsige: Zsid 9:22 „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.”

Isten már az Ószövetségben megígérte a próféta által, hogy új szövetséget köt népével. Jézus Krisztus szenvedett és meghalt a kereszten a szövetség megkötése előtt elkövetett bűnök váltságáért, a világ összes bűnéért, és az Atya előtt közbenjárónkká lett.

Az új szövetség az Úr Jézus Krisztus végrendelete, amely halála után Isten előtt teljes jogerővel érvénybe lépett. Az első szövetség bakok és bikák vérével, vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal lett megszentelve. Az új szövetséget az Úr Jézus Krisztus a saját vérével szentelte meg mindörökre. E drága vér által van minden bűnünkre bocsánat.

A törvény szerint csaknem minden vérrel tisztíttatik meg. Isten országába, a menny dicsőségébe nem megy be semmi tisztátalan. Drága Közbenjárónk számunkra mennyei örökséget készít, és hamarosan visszajön értünk, hogy az övéit magához vegye.

Meg van-e már bocsátva minden bűnöd, megtisztultál-e már Jézus vére által? Tisztulj meg hamar, hogy le ne maradj a nagy találkozásról!

Kelemen Sándor Tomi

DÉLUTÁN | 

Jézus tanítása az esküről

Igehely: Mt 5:33–37; Kulcsige: Mt 5:34 „Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert az Isten trónusa.”

Napjainkban a kimondott szó sokszor elveszti értékét. Egyes emberek – különböző okokból – már nem szavahihetőek. Ismerünk olyanokat a környezetünkben, akik az elvesztett szavahihetőségüket fogadkozásokkal, esküdözésekkel próbálják pótolni? Mi ne tartozzunk közéjük, az Úr szavával kérjük: ne tegyék ezt ők sem!

Jézus Krisztus mondja: „Teljességgel ne esküdjetek...” Pál elragadtatott a harmadik égig, a felséges Isten jelenlétébe. Ezért ne esküdjünk az égre, mert az szerető Atyánk és a mennyei seregek lakhelye, örökkévaló otthonunk, ahova mi is – Krisztusban kiválasztottak – tartozunk. Se a földre, mert az lábainak zsámolya. Az egész föld Isten lábai alá van vetve, a mennyei Felség uralkodik, Ő az Úr. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa. De földi dolgokra sem, „mert az Úré a föld és annak teljessége” (Zsolt 24:1a), minden az Ő tulajdona. „Se a te fejedre ne esküdjél”, mert az Úr alkotott, és drága áron váltott meg a kereszten. Kétszeresen is az Úr tulajdona vagy.

Ezért szóban se vétkezzünk! A mi beszédünkben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Legyünk mindig szavahihetőek!

Kelemen Sándor Tomi

2021.09.15.