RMBGySz*

Május 19 – Péntek

d.e. Az ének az intésben is segít – Kol 3:12-17; Kulcsige: Kol 3:16

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. (Kol 3:16)

Pál apostol, a Szentlélek sugallatára, azt a tanácsot adta, hogy a keresztyén közösség tagjai legyenek Krisztushoz hasonlók.

Az egymás mellett élés nehézségeit, súrlódásait, sőt a tévedéseket is oldjuk meg, felöltözve Krisztust, elszenvedve egymást szeretettel, megbocsátással. A szó és a cselekedet legyen olyan, mintha az Úr Jézus szólna és cselekedne.

Érdekes felfigyelni a tanácsra: a figyelmeztetést és intést (nem a dorgálást!) zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel oldjuk meg! Énekeink olyan közös pontok, amikre lehet hivatkozni egy-egy eszmecsere folyamán. A zsoltárok az ember lelkét imádságban Isten felé közelítik. A lelki énekek lelkünk örömét, bánatát Istenhez emelik dallamban, ritmusban és szavakban. Használjuk hát ezeket az intésben! Biztosan hatékonyabbak, mint saját szavaink. Az emberi szó lehet félreértelmezhető, az intés dorgálássá fajulhat, de a helyén és idejében mondott énekek szavai biztosan célba jutnak. 

Próbáltunk, vagy kipróbálnánk az énekek általi intést? (KÁ)

 

d.u. Az engedelmesség jutalma – 1Móz 22:12. 15-19

Azon az úton, amelyen Ábrahám végigment, egyszer sem kérdőjelezte meg Isten kérését. Lépésről lépésre, engedelmesen haladt addig, amíg Isten meg nem állította, és azt nem mondta: „elég!”. Amikor eljut a pillanatig, hogy felemeli a kést, Isten megállítja, és azt mondja: „most már tudom, hogy istenfélő vagy”. Ez az esemény sorsdöntő volt, mert hite, engedelmessége és áldozatkészsége volt megpróbálva. Azokban a helyzetekben, amelyeket Isten megenged, vagy éppen belevisz, ugyanezeket akarja próbára tenni a mi életünkben is. Egy-egy próba után az a kérdés, hogy Isten mit tud meg rólunk. Az engedelmesség próbája után Ábrahám áldást nyer, maga Isten áldja meg, és nemcsak őt magát, hanem rajta keresztül sokakat. Ábrahám visszakapja fiát egy csodálatos ígérettel: „megáldván megáldalak téged”. Ábrahám úgy tért vissza, hogy a próbát kiállta, engedelmeskedett és jutalmat kapott. 

Hogy jövünk ki mi egy-egy próbából, ahol az engedelmességünk van próbára téve? Ábrahám tudta, hogyan kell engedelmeskedni. Isten ma is kéri engedelmességünket. Egy-egy próba után úgy „térj úgy vissza”, hogy engedelmes voltál. (PL)