RMBGySz*

2021. február 23., kedd

DÉLELŐTT | 

Meglátta hitének eredményét

Igehely: Mk 7:24-30; Kulcsige: Mk 7:30 „Amikor hazaért az asszony, látta, hogy gyermeke az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle.”

Az Istennek tetsző hit „a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11:1). Mózes hitéről azt olvassuk, hogy a megjutalmazásra tekintett, mint aki látja a láthatatlan Istent (Zsid 11:26-27).

Szinte csodaszámba menő, de ennek a pogány asszonynak is ilyen hite volt! Olyan kulturális, vallási és szokásbeli akadályokon emelte át a hite, amiken lehetetlennek látszott átjutni, de nem azokra tekintett. Csak egy nemes cél lebegett a szeme előtt, az, hogy a lánya megszabaduljon az ördög rabságából! Hitének három jellemvonását is láthatjuk: a.) szeretetből cselekedett, ami leleményessé tette őt. b.) alázatos lelkülettel járult és borult Jézus lába elé, elismerve méltatlan voltát. c.) kitartott és mindent eltűrt, csakhogy elérje célját.

Legyen a mi hitünk is ilyen! „A hit is halott cselekedetek nélkül” (Jak 2:26), ezért cselekedjünk Isten iránti szeretetből! Legyünk mindig alázatosak és kitartóak a hitéletben! Hiszen nekünk is szól az ígéret: „ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét!” (Jn 11:23).

Dézsi István

DÉLUTÁN | 

Hamis önbizalom

Igehely: Hós 12:6–12; Kulcsige: Hós 12:9 „Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, nagy vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen.”

A hamis önbizalom a laodiceai gyülekezetnél is megvolt, ami a fényűzésben való bizalomban nyilvánult meg, ezért azzal dicsekedett, hogy „Gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire” (Jel 3:17). Igénkben szó van Jákóbról, aki ugyancsak hamis önbizalomtól indíttatva, másokat becsapva valósította meg céljait. De a Jabbók gázlónál tusakodva győzött, és megszabadult a hamis önbizalomtól. Megváltozott élete hirdette, hogy „Bizony az ÚR a Seregek Istene, az ÚR: ez az ő neve” (6.v.). Efraim az atyáitól örökölt hiábavaló életmód révén (1Pt 1:18) ugyanebben a bűnben élt, és „kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni.” Hamis önbizalomból dicsekszik „Milyen gazdag lettem, vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen” (9.v.).

Csak egy módon lehet orvosolni ezt az állapotot: „Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben!” (7.v.). Az igazi önbizalom az Istenben való teljes bizalomból származik! „Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Péld 3:5)

Dézsi István

2021.02.23.