Mindennapi áhítatok

2023. szeptember 15., péntek

Igehely: Jel 19:7-9; Kulcsige: Jel 19:7 „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya.”

A Jelenések könyve nem csupán egy szimbólumokba csomagolt rejtett üzenet a végidőkről, ami majd az akkor élő tanítványok előtt nyer értelmet, hanem aktuális bátorítást, örömöt hordozott elsődleges hallgatói, a hét ázsiai gyülekezet, majd minden kor keresztyénei számára is (Jel 1:3).

2023. szeptember 14., csütörtök

Igehely: Jel 18:1-10; 21-24; Kulcsige: Jel 18:21 „Egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy nagy malomkő, bedobta a tengerbe, és így szólt: Így vettetik le Babilon, a nagy város, egyetlen lendülettel, és nyoma sem lesz többé.”

A paráznasággal megjelenik az anyagi érdek is. A tegnapi nagy parázna után ezúttal egy másik Babilonnal, a gazdasági Babilonnal állunk szemben. Babilon Bábeltől kezdve a mindenkori világi hatalmat testesíti meg. Az apostoli korban Róma volt az aktuális Babilon (1Pt 5:13).

2023. szeptember 13., szerda

Igehely: Jel 17:7-18; Kulcsige: Jel 17:16 „A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad meg fogják gyűlölni a paráznát, kifosztják és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik.”

A látnok egy skarlátba öltözött asszonyt lát ülni egy skarlátvörös fenevadon. Homlokán a neve: Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja.

2023. szeptember 12., kedd

Igehely: Jel 11:7-10; Kulcsige: Jel 11:7 „És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket.”

Rendelt ideje van mindennek. Istennek gondja lesz rá, hogy a nagy nyomorúságban is legyenek tanúi, akik prófétálnak. Isten két választott tanújának különösen nagy hatalom és isteni védelem adatik egy előre megszabott időre. Isten megóvja őket, amíg a bizonyságtételüket be nem fejezik.

2023. szeptember 11., hétfő

Igehely: Jel 13:11-18; Kulcsige: Jel 13:16 „És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg.”

Az utolsó időben – Isten végső uralma előtt – kiteljesedik az Antikrisztus birodalma, amelynek egyik sarokköve a mesteri fokon művelt megtévesztés lesz. A világtörténelem folyamán sok megtévesztő eszköze volt már a gonosznak.

2023. szeptember 10., vasárnap

Igehely: Dán 11:31-37; Kulcsige: Dán 11:32 „Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez.”

Dániel számításai szerint a hetvenéves fogság – amiről Jeremiás próféta jövendölt – eltelt. Jeruzsálem viszont még mindig romokban hevert, és a népnek csak egy töredéke tért vissza atyái földjére.

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Zsolt 90:1-17; Kulcsige: Zsolt 90:12 „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”

Két idős ember találkozott a piacon. Hallottam, ahogy azt mondja az egyik: „Tudod, nekem már minden nap kegyelem!” Jó volt hallani! Jó, ha az idős ember megelégedett. Még akkor is, ha életünk nagyobb része hiábavaló fáradság (10. v.). Vagy ahogy Jákób mondja a fáraónak: „Vándorlásom éveinek a száma 130 esztendő. Életem rövid volt, tele rossz napokkal” (1Móz 47:9).